Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Poplatok za komunálny odpad

Predmet poplatku

Poplatok za komunálne odpady, okrem drobných stavebných odpadov, elektroodpadov, použitých batérii a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb, biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré vznikajú na území obce Petrova Ves. 

Daňovník
 • FO, ktorá ma v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
 • PO alebo FO podnikateľ, ktorej pri svojej podnikateľskej činnosti vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosti určené na podnikanie nachádzajúce sa na území obce Petrova Ves,
 • PO alebo FO, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor.
Ohlasovacie povinnosť

Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku  poplatkovej povinnosti oznámiť správcovi poplatku vznik poplatkovej povinnosti a uviesť:

 • identifikačné údaje FO alebo PO,
 • údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvdázané údaje.
Sadzba poplatku
 • FO, ktorá má trvalý pobyt na území obce 14 EUR za osobu a rok,
 • FO, ktorá nemá na území obce trvalý pobyt 17,52 EUR za osobu a rok,
 • podnikatelia 27,45 EUR za popolnicu a rok,
 • v prípade nedostatočnosti zbernej nádoby je možné požidať o ďalšiu zbernú nádobu, ktorej sadzba je 25 EUR za popolnicu a rok.

Množstvo zberných nádob, na ktoré má  domácnosť nárok bez doplatku za ďalšiu popolnicu, sa odvíja od počtu členov v domácnosti:

 • 4 - členná domácnosť - 1 popolnica s objemom 120 litrov, 
 • 5 - 6 členná domácnosť - 2 popolnice s objemom 120 litrov,
 • 7 a viacčlenná domácnosť - 3 popolnice s objemom 120 litrov.