Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Zberný dvor

zberný dvorV mesiaci máj 2020 sa začala výstavba Zberného dvora odpadov. Tento projekt bol pripravovaný už od roku 2009. Obec predkladala žiadosť o dotáciu na realizáciu tohto projektu viackrát. Finančné prostriedky boli získané z Operačného programu ,,Kvalita životného prostredia" prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Celková výška nákladov na realizáciu projektu je 309 319,20 EUR. 

Prevádzkovateľ

Obec Petrova Ves

Petrova Ves 53

908 44  Petrova Ves

Kontakt

+421 34 662 01 41

obec@petrovaves.sk

Zodpovedný pracovník

Rudolf Lukáč

Prevádzková doba

Streda   15.00 - 17.00

Sobota  10.00 - 12.00

Mimo prevádzkovej doby je zakázané odkladať odpad pred vchod do zberného dvora.

Zoznam preberaných odpadov
 • opotrebované pneumatiky
 • papier a lepenka
 • sklo
 • viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
 • šatstvo
 • textílie
 • jedlé tuky a oleje
 • batérie a akumulátory
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenie
 • drevo iné ako drevo obsahujúce nebezpečné látky
 • plasty
 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
 • objemný odpad
 • drobný stavebný odpad
Základné informácie
 1. Zberný dvor je určený len pre občanov obce Petrova Ves.
 2. Občania sú povinní ukladať odpad podľa pokynov pracovníka zberného dvora.
 3. Pri vstupe na zberný dvor je občan povinný predložiť doklad totožnosti.
 4. Vstupom na zberný dvor dávate súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 (GDPR).