Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností

Obec vyberá daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN.

Dokedy sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára bežného roka, ale len u toho daňovníka u ktorého došlo k zmene skutočností už nahlásených v daňovom priznaní a u nových daňovníkov, ktorým vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Kto podáva daňové priznanie

Fyzická alebo právnická osoba je v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti (dražba a dedičstvo nehnuteľnosti) a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni keď tieto skutočnosti nastali.

Potrebné doklady k podaniu daňového priznania
  • tlačivá k daňovému priznaniu
  • doklad o vlastníctve nehnuteľností, stavieb, bytov a pozemkov (list vlastníctva, kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve)

Dohoda spoluvlastníkov k podaniu DP

DOHODA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,85 kB

Priznanie k dani z bytov a nebytových priestorov

tlačivo_daň z bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,57 MB

Priznanie k dani z nehnuteľností

tlačivo k dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,29 MB