Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Materská škola Petrova Ves

Materská škola Petrova Ves  1

Zápis detí do MŠ Petrova Ves

OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ DO MATERKEJ ŠKOLY

V súlade s § 59, zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na našej materskej škole uskutoční prijímanie detí  pre nový školský rok 2024/2025.

 

Prihlasovanie detí pre školský rok 2024/2025 bude prebiehať od 13. 5. do 31.5.2024.

Formulár žiadosti je v MŠ alebo je  k dispozícii v prílohe. 

Zákonný zástupca môže využiť viaceré možnosti podania žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ: osobné doručenie žiadosti do MŠ, poštou na adresu materskej školy, vhodenie žiadosti do schránky MŠ  alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu: mspetrovaves@gmail.com

 

Podmienky prijímania:

prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t. j. dosiahnu šesť rokov veku do 31. augusta v príslušnom šk. roku.

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti školy.

Podľa § 59 ods. 4 až 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa deti do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Oznámenie o prijímaní dieťaťa do MŠ 

Tlačivá k zápisu 

Dátum vloženia: 15. 4. 2024 8:30
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 4. 2024 14:12