Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

O nás

História

Materská škola bola založená v roku 1953. Nachádzala sa v jednej miestnosti v starej škole, kde sa deti učili, spali, hrali aj stravovali. Od roku 1956 bola pre deti zriadená vývarovňa. V roku 1958 bola na budove vykonaná generálna rekonštrukcia. Bola vybudovaná jedáleň, pri nej kuchyňa s príslušenstvom a miestnosť na obliekanie, prezúvanie a umývanie, ako aj učebňa. V roku 1967 navštevovalo MŠ okolo 30 detí. V roku 1983 bola odovzdaná do užívania nová 50 miestna materská škola, vybudovaná v akcii “Z”. Deti, ktoré navštevujú MŠ, sú zaradené do dvoch tried podľa veku.
Od roku 1988 sa tu stravujú deti zo základnej školy, ktoré sa dovtedy stravovali v miestnej družstevnej reštaurácii.

Výchova a vzdelávanie v MŠ

Materská škola napĺňa túžbu detí po kontakte s rovesníkmi v interakcii s učiteľkami. Výchovné spoločenstvo pri vytvorení priaznivej sociálno-emocionálnej klímy výrazným spôsobom podporuje rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností každého dieťaťa (utváranie elementárnych základov emocionálnej gramotnosti, prosociálneho a environmentálneho cítenia a správania, návykov k zdravému spôsobu života, schopnosti sociálnej komunikácie, tvorbu medziľudských vzťahov). Optimálne rozvíja senzomotorickú, kognitívnu, sociálno-citovú úroveň stránku dieťaťa.                                                                           

Výchovu a vzdelávanie realizujeme v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý máme rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe „Pestrofarebná dúha” s dôrazom na rozvíjanie komunikačných, matematických, digitálnych, sociálnych a personálnych, občianskych, pracovných kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky. Názov školského vzdelávacieho programu má svoju symboliku. V našej MŠ chceme deťom ponúknuť pestrú, príťažlivú paletu rôznych aktivít smerujúcich k celostnému rozvoju osobnosti detí.                                                                                                                                 

Každý deň v materskej škole sa usilujeme programovať tak, aby bol pre deti pestrofarebnou dúhou, vyznačujúcou sa radosťou, zážitkami, užitočnými poznatkami a pozitívnym prežívaním. Teplé tóny farby dúhy majú stimulovať pozitívnu energiu a prispievať k vytvoreniu priaznivej sociálno-emocionálnej atmosféry.                                                   Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu kontinuálnou pedagogickou činnosťou akcentujeme na rozvoj kvalít dieťaťa v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.

Aktivity v MŠ

Prostredie MŠ je účelovo, esteticky vybavené, harmonické, útulné, dynamické, umožňujúce celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Na realizáciu pohybovo-relaxačných aktivít máme zriadenú telocvičňu, ktorá deťom poskytuje deťom neobmedzený a bezpečný  pohyb. V triedach sú štruktúrované centrá aktivít, ktoré stimulujú tvorivosť, samostatnosť, objavovanie, experimentovanie a praktickú zručnosť detí. Ich vybavenosť je na výbornej úrovni. 
Prostredie spĺňa parametre funkčnosti, bezpečnosti, variabilnosti, dostupnosti, farebnosti, estetiky a hygienickej nezávadnosti. Edukačný proces zefektívňuje aj modernizácia prostredia a učebných pomôcok. Škola je vybavená modernými učebnými pomôckami, hračkami, didaktickou a informačno-komunikačnou technikou. Na základe informovaného súhlasu zákonných zástupcov deťom ponúkame možnosť ďalšieho rozvoja v nasledovných krúžkoch: počítačový „Počítač hrou“, hudobný „Škola hudby“ a jazykový „Poď sa s nami hrať".                                                                                                                                                      

Krúžková činnosť je podložená plánmi činnosti, aby ich náplň bola cieľavedomá, zmysluplná v súlade s vekovými osobitosťami detí.

Stručné zameranie krúžkov:

„Počítač hrou“

 • oboznámiť deti so zložením, funkciou počítača a jeho prídavných zariadení
 • viesť deti k dodržiavaniu základných pravidiel psychohygieny pri  práci s počítačom
 • rozvíjať kognitívne funkcie (slovno-logické myslenie, pamäť)
 • prostredníctvom edukačných programov skvalitňovať, rozširovať a individuálne si overovať nadobudnuté poznatky detí
 • podnecovať tvorivosť, sústredenosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • na elementárnej úrovni zvládnuť prácu s počítačom

„Škola hudby“

 • hravou formou prebúdzať a rozvíjať hudobné cítenie detí, rytmickú a sluchovú predstavivosť, hudobnú pamäť a tvorivosť, hlasové schopnosti
 • získavať základné hudobné poznatky vrátane hudobného písma

„Poď sa s nami hrať“

 • hravou formou pestovať lásku k cudziemu jazyku
 • rozvíjať schopnosť detí počúvať a zapamätať si cudziu reč ako materinskú
 • podporovať jazykovú zdatnosť detí
 • využiť obdobie predškolského veku, v ktorom sú priaznivé predpoklady pre osvojovanie cudzieho jazyka

Dosiahnuť vyšší efekt v rozvíjaní kompetenčného profilu detí  sa usilujeme aj organizovaním, účasťou a vystúpeniami na nasledovných tematických aktivitách:

 • slávnostné otvorenie školského roka
 • jesenná vernisáž
 • šarkaniáda
 • týždeň zdravej výživy a životosprávy
 • kúzelnícko-divadelné predstavenia
 • mikulášska tradícia
 • vianočné tvorivé dielne
 • vianočná besiedka
 • „Jasličková pobožnosť“
 • slávnostný zápis do ZŠ
 • detský maškarný ples
 • fašiangové zvyky a tradície
 • jarná tvorivá dielňa
 • okresné prehliadky detskej tvorivosti
 • plavecký výcvik
 • oslava dňa Zeme
 • kultúrne vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek
 • týždeň zdravia a športovej aktivity
 • týždeň detských hier a radostí
 • športový deň na ihrisku TJ
 • športové dopoludnie v Zlatníckej doline „Indiánsky deň”
 • rozlúčka s predškolákmi
 • výlet rodičia, deti, a zamestnanci MŠ

Chceme kráčať s dobou v záujme transformácie našej MŠ na modernú školu.                                                                                                                                              

Zmyslom tvorivo-humanistickej koncepcie našej školy nie sú nadnesené ciele, ale tešíme sa  z každého pokroku detí.