Ustanovujúca schôdza OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Starosta   obce P e t r o v a    V e s

z v o l á v a  

 ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva

v Petrovej Vsi na

06.  decembra 2018,   t. j.  štvrtok  o  18.00 h 

v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

      1. Úvodné náležitosti:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce, volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií, prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Informácia o poverení zastupovania starostu obce.
 4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
 5. Určenie platu starostu obce.
 6. Diskusia.
 7. Záver.

 

Teším sa na Vašu účasť.

 Štefan Beňa  v. r.

   starosta obce