Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Starosta obce P e t r o v a    V e s 

 

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na 

16. mája 2019, t. j. štvrtok o 18.00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Interpelácie poslancov
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu za rok 2018
  6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2018
  7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
  8. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2018
  9. Schválenie záverečného účtu za rok 2018
  10. Výsledok inventarizácie k 31. 12. 2018
  11. Informácia o vydaní Poriadku odmeňovania zamestnancov Obce Petrova Ves a volených orgánov Obce Petrova Ves
  12. Schválenie vydania knihy o Petrovej Vsi
  13. Návrh programu XXXI. ročníka Záhoráckej veterán rallye – Memoriál Jána Vépyho a Svätodušného jarmoku
  14. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi
  15. Informácia o žiadosti týkajúcej sa havarijnej situácie pri rodinnom dome č. 104
  16. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. reg. ,,C“ č. 188/2 – Marián Hrubša a manželka Eva
  17. Žiadosť o prehodnotenie kúpnej zmluvy – Ladislav Balga a manželka Alexandra
  18. Vyhodnotenie pripomienok k zámeru predaja pozemkov
  19. Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II
  20. Rôzne
  21. Diskusia
  22. Rekapitulácia uznesení
  23. Záver

   

       Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

   

                                                                                         Štefan Beňa v. r.                                                                                  

                                                                                   starosta obce