Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

          Starosta obce Petrova Ves

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

 11. apríla 2018, t. j. streda o  19.00 h

v kultúrnom dome v Petrovej Vsi .

 P R O G R A M :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Interpelácie poslancov
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za rok 2017
 6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2017
 7. Výsledok inventarizácie k 31. 12. 2017
 8. VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady v obci Petrova Ves
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves
 10. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Dobrovoľný hasičský zbor Petrova Ves
 11. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Únia žien Petrova Ves
 12. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Jednota dôchodcov Petrova Ves
 13. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Športový klub Petrova Ves
 14. Žiadosť o predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu ,,Zberný dvor odpadov Petrova Ves“
 15. Vyhodnotenie pripomienok k zámeru zámeny pozemkov na IBV Peklo II.
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Rekapitulácia uznesení
 19. Záver

 

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

                                    Štefan Beňa v.r.                                   

starosta obce