Get Adobe Flash player
V sekcii Predaj obecného majetku je zverejnený zámer predaja majetku obce v lokalite IBV Peklo II. V sekcii Predaj obecného majetku je zverejnená Obchodná verejná súťaž č. 1/2021 na predaj pozemku v lokalite IBV Peklo. Aktualizované otváracie hodiny na Pošte Petrova Ves.

Pozvánka OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Starosta obce P e t r o v a V e s

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

10. februára 2021, t. j. streda o 17.30 h

v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

1. Otvorenie.

2. Kontrola uznesení.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Interpelácie poslancov.

5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za rok 2020.

6. Výber nájomníka do uvoľneného 3-izbového nájomného bytu v bytovom dome č. 350.

7. Návrh investičných akcii na rok 2021.

8. Predaj pozemku pod plánovanou trafostanicou pri bytových domoch.

9. Žiadosť o odpredaj pozemku parc. reg. ,,C“ č. 456/8 – Kristína Baňovičová.

10. Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo obchodnou verejnou súťažou.

11. Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Greenenergy Slovakia.

12. Kronikár – informácia.

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Rekapitulácia uznesení

16. Záver

Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

Pri rokovaniach poslancov obecného zastupiteľstva je potrebné dodržiavať predpísaný odstup medzi osobami, používať rúška a dodržiavať ostatné hygienicko-epidemiologické opatrenia.


Beňa Štefan, v.r.

starosta obce 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre