Get Adobe Flash player

Pozvánka OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Starosta  obce P e t r o v a    V e s

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

10. decembra 2020, t. j.  štvrtok  o  17.30 h

v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.

 

P R O G R A M :

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesení.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Interpelácie poslancov.
 5. Zmena rozpočtu k 31.12.2020
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 pre obec Petrova Ves.
 7. Návrh rozpočtu na roky 2021 -2023 pre obec Petrova Ves.
 8. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021.
 9. Plán práce obecného zastupiteľstva obce Petrova Ves na I. polrok 2021.
 10. Návrh VZN č. 5/2020 o dani z nehnuteľností na rok 2021.
 11. Návrh VZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady v obci Petrova Ves na rok 2021,
 12. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves.
 13. Recyklačné stredisko stavebných odpadov Petrova Ves – záverečné stanovisko MŽP SR, informácia o platnosti EIA.
 14. Odchyt a umiestnenie túlavých a zabehnutých zvierať do karanténnej stanice – ponuka.
 15. Žiadosť o zámenu pozemkov – Štefan Matula, bytom Nová Dubnica.
 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Vladimír Juriga, Silvia Beňová, Renata Kurcová, bytom Petrova Ves.
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Rekapitulácia uznesení
 20. Záver

 

Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

Pri rokovaniach poslancov obecného zastupiteľstva je potrebné dodržiavať predpísaný odstup medzi osobami, používať rúška a dodržiavať ostatné hygienicko-epidemiologické opatrenia.

 

 

                        Štefan Beňa v. r.                                                                                   

                                                                            starosta obce       
 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre