Get Adobe Flash player

Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Starosta obce P e t r o v a    V e s                                                                                            

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

 

21. októbra 2020, t. j. streda o  17.30 h

v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesení.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Interpelácie poslancov.
 5. Recyklačné stredisko stavebných odpadov Petrova Ves.
 6. Veterný park Petrova Ves.
 7. Voľba hlavného kontrolóra obce Petrova Ves.
 8. Výber nájomníka do 1-izbového obecného nájomného bytu v bytovom dome č. 351.
 9. Vyhodnotenie predaja pozemkov:

- Obchodná verejná súťaž č. 1/2020 – pozemok v lokalite IBV Peklo.

- Obchodná verejná súťaž č. 2/2020 – pozemok v lokalite IBV Peklo II.

 1. Návrh na vytvorenie inventarizačných komisii na vykonanie inventarizácie k 31. 12. 2020.
 2. Návrh na vyradenie z inventáru ZŠ, MŠ, ŠJ, KD, OcÚ, DZH.
 3. Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ za rok 2020.
 4. Rôzne
 5. Diskusia
 6. Rekapitulácia uznesení
 7. Záver

 

Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

Pri rokovaniach poslancov obecného zastupiteľstva je potrebné dodržiavať predpísaný odstup medzi osobami, používať rúška a dodržiavať ostatné hygienicko-epidemiologické opatrenia.

 

 

                        

                   Štefan Beňa v. r.                                                                                  

                                         starosta obce      

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre