Get Adobe Flash player

Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Starosta obce P e t r o v a    V e s

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na  

09. septembra 2020, t. j. streda o  18.00 h

v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesení.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Interpelácie poslancov.
 5. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2020.
 6. Zmena rozpočtu k 30. 09. 2020.
 7. Protest prokurátora k VZN č. 4/2017 o ostatných poplatkoch v obci Petrova Ves.
 8. Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady v obci Petrova Ves.
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska v katastrálnom území obce Petrova Ves.
 10. Vyhlásenie voľby obecného kontrolóra.
 11. Návrh na vystúpenie zo Združenia obcí – Budovanie kanalizácie.
 12. Príprava posedenia s dôchodcami.
 13. Vyhodnotenie pripomienok k predaju majetku obce - Jozef Šiška a manželka Martina.
 14. Vyhodnotenie pripomienok k predaju majetku obce – Stanislav Planka a manželka Oľga.
 15. Stanovisko komisie pre výstavbu, energetiku a dopravu:

- vybudovanie nových bytových jednotiek v obci Petrova Ves;

- žiadosti i kúpu časti pozemku parc. č. 496/5 – E. Prachar, Ľ. Ondráš.

 1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II.
 2. Rôzne
 3. Diskusia
 4. Rekapitulácia uznesení
 5. Záver

 

Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

Pri rokovaniach poslancov obecného zastupiteľstva je potrebné dodržiavať predpísaný odstup medzi osobami, používať rúška a dodržiavať ostatné hygienicko-epidemiologické opatrenia.

                                           Štefan Beňa v. r.                                                                                  

                                                 starosta obce      

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre