Get Adobe Flash player
Začínajú majstrovské futbalové zápasy: "A" mužstvo nedeľa 9.8. o 17.00 Petrova Ves - Hradište.

Pozvánka OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Starosta obce 

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

08. apríla 2020, t. j. streda o  18.00 h 

v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Interpelácie poslancov
 5. Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. za účelom pripojenia stavby SA Petrova Ves, obytná zóna IBV Peklo II.
 6. Určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky poskytovateľa projektu ,,Zberný dvor odpadov Petrova Ves“
 7. Žiadosť o schválenie investičného zámeru – výstavba bytových domov
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Petrova Ves k indikatívnym ponukám financovania technickej infraštruktúry na IBV Peklo II
 9. Indikatívne ponuky financovania pre obec Petrova Ves
 10. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku par. reg. ,,C“ č. 3419
 11. Zápis dieťaťa na povinnú školskú dochádzku na šk. rok 2020/2021 – informácia o počte detí
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Rekapitulácia uznesení
 15. Záver

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

                                   Štefan Beňa v. r.                                                                                  

                                                                                           starosta obce      

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre