Get Adobe Flash player

Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Starosta  obce  P e t r o v a    V e s 

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

25. februára 2020, t. j. utorok o  18.00 h 

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi. 

P R O G R A M :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Interpelácie poslancov
 5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za rok 2019
 6. Protest prokurátora k VZN č. 4/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Petrova Ves
 7. Návrh VZN č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Petrova Ves
 8. Návrh VZN č. 2/2020 o ochranných pásmach cintorína obce Petrova Ves
 9. Návrh investičných akcii na rok 2020
 10. Žiadosť p. Jakubáča o vrátenie cestných panelov
 11. Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – samoobslužná čerpacia stanica pohonných hmôt v obci Petrova Ves
 12. Žiadosť o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce Petrova Ves na rok 2020 – Únia žien Petrova Ves, ŠK Petrova Ves, JD Petrova Ves, PZ Petrova Ves
 13. Informácia - IBV Peklo II
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Rekapitulácia uznesení
 17. Záver

 

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

                                                   Štefan Beňa v. r.                                                                                  

                                                                                                                                   starosta obce      

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre