Get Adobe Flash player

Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbariátu

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Urbárska spoločnosť Petrova Ves, Urbariát Petrova Ves, pozemkové spoločenstvo

Vás pozýva na valné zhromaždenie,

ktoré sa uskutoční dňa 13. marca 2020 o 18.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Petrovej Vsi 


Zloženie predstavenstva

Splnomocnenie


P r o g r a m:

1. Otvorenie valného zhromaždenia

2/ Voľba volebnej komisie a mandátovej komisie

3/ Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice

4/ Správa o činnosti výboru a dozornej rady spoločenstva

5/ Správa o výsledku hospodárenia za rok 2018 a návrh na použitie hospodárskeho výsledku

6/ Správa o výsledku hospodárenia za rok 2019 a návrh na použitie hospodárskeho výsledku

7/ Diskusia

8/ Voľba výboru spoločenstva a dozornej rady spoločenstva

9/ Schválenie návrhu uznesenia

Ukončenie valného zhromaždenia Vedenie Urbárskej spoločnosti, vzhľadom k nízkym účastiam na valných zhromaždeniach a pri účasti menšej než nadpolovičnej výmery zúčastnených členov spoločenstva /oprávnených v zmysle Čl. VIII, bodu 4. písm. c, Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti Urbariátu Petrova ves, pozemkové spoločenstvo/ na VZ dňa 13. marca 2020 stanovilo termín prípadných ďalších čiastkových valných zhromaždení s totožným programom nasledovne :

1. dňa 10. apríla 2019 o 18,00 hod. v sále Kultúrneho domu v Petrovej Vsi. *
2. dňa 07. mája 2019 o 18,00 hod. v sále Kultúrneho domu v Petrovej Vsi. *
3. dňa 12. júna 2019 o 19,00 hod. v sále Kultúrneho domu v Petrovej Vsi. *
4. dňa 10. júla 2019 o 19,00 hod. v sále Kultúrneho domu v Petrovej Vsi. *

Na poslednom valnom zhromaždení Urbárskej spoločnosti Petrova Ves, konanom dňa 14. júna 2019, nedošlo k zvoleniu výboru a dozornej rady /bola zistená odchýlka medzi výmerou použitou pri hlasovaní a skutočnou celkovou výmerou spoločenstva/, a tak je potreba voľbu do orgánov spoločnosti opätovne vykonať.


Prezentácia vždy 20 - 30 minút pred začiatkom rokovania VZ. Z dôvodu uznášania schopnosti valného zhromaždenia si Vás dovoľujeme poprosiť o Vašu účasť. V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť rokovania valného zhromaždenia, môžete splnomocniť Vaším zastupovaním inú osobu na to spôsobilú. Splnomocnenec predloží plnú moc pri prezentácii na valnom zhromaždení. Splnomocnený zástupca bez písomného splnomocnenia bude z jednania VZ vylúčený.
S úctou
Výbor Urbárskej spoločnosti Petrova Ves V Petrovej Vsi, dňa: 10. 02. 2020