Get Adobe Flash player
Pozrite si záverečný účet obce za rok 2019 v sekcii Obecné informácie. V sekcii Predaj obecného majetku – Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II je zverejnený zámer predaja pozemkov v lokalite IBV Peklo II, spôsob predkladania žiadosti o kúpu pozemku, formulár žiadosti o kúpu pozemkov a návrh kúpnej zmluvy.

Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Starosta obce P e t r o v a    V e s

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

16. decembra 2019,   t. j.  pondelok  o  18.30 h 

v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

       Otvorenie

 1. Kontrola uznesení
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Interpelácie poslancov
 4. Zmena rozpočtu k 31. 12. 2019
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 pre obec Petrova Ves
 6. Návrh rozpočtu obce Petrova Ves na roky 2020 – 2022
 7. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Petrova Ves na I. polrok 2020
 8. Plán práce Obecného  zastupiteľstva obce Petrova Ves na I. polrok 2020
 9. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2012 o miestnych daniach
 10. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeke na užívanie bytu v obci Petrova Ves
 11. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2017 o ostatných poplatkoch v obci Petrova Ves
 12. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2018 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
 13. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves
 14. Návrh VZN č. 2/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Petrova Ves; Trhový poriadok
 15. Návrh VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľnosti
 16. Návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady v obci Petrova Ves
 17. Návrh riešenia Územnoplánovacej dokumentácie obce Petrova Ves
 18. Návrh VZN č. 5/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrova Ves
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Rekapitulácia uznesení
 4. Záver

 

      Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

                                      Štefan Beňa v. r.                                                                                           starosta obce      

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre