Get Adobe Flash player
Pozrite si záverečný účet obce za rok 2019 v sekcii Obecné informácie. V sekcii Predaj obecného majetku – Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II je zverejnený zámer predaja pozemkov v lokalite IBV Peklo II, spôsob predkladania žiadosti o kúpu pozemku, formulár žiadosti o kúpu pozemkov a návrh kúpnej zmluvy.

Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Starosta obce P e t r o v a    V e s

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

 

18. novembra 2019, t. j. pondelok o  18.30 h

 

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Interpelácie poslancov
 5. Informácia o stave rekonštrukcie materskej školy, požiarnej zbrojnice, domu smútku
 6. Zmena účelu použitia rezervného fondu
 7. Zmena rozpočtu k 30. 11. 2019
 8. Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Petrova Ves
 9. Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ za rok 2019
 10. Návrh na vytvorenie inventarizačných komisii na vykonanie inventarizácie k 31. 12. 2019
 11. Návrh na vyradenie z inventáru ZŠ, MŠ, ŠJ, KD, OcÚ, DHZ
 12. Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja
 13. Medzinárodná spolupráca
 14. Príprava Mikuláša
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Rekapitulácia uznesení
 18. Záver

 

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

                                Štefan Beňa v. r.                                                                                               

                                 starosta obce      

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre