Get Adobe Flash player
Pozrite si záverečný účet obce za rok 2019 v sekcii Obecné informácie. V sekcii Predaj obecného majetku – Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II je zverejnený zámer predaja pozemkov v lokalite IBV Peklo II, spôsob predkladania žiadosti o kúpu pozemku, formulár žiadosti o kúpu pozemkov a návrh kúpnej zmluvy.

Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Starosta obce P e t r o v a V e s

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

23. septembra 2019, t. j. pondelok o 18.30 h

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Voľba návrhovej komisie

4. Interpelácie poslancov

5. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2019

6. Príprava posedenia s dôchodcami

7. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Petrova Ves za rok 2018

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Slavomír Jasaň

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Rekapitulácia uznesení

12. Záver

Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

Štefan Beňa v. r.

starosta obce

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre