Get Adobe Flash player
Pozrite si záverečný účet obce za rok 2019 v sekcii Obecné informácie. V sekcii Predaj obecného majetku – Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II je zverejnený zámer predaja pozemkov v lokalite IBV Peklo II, spôsob predkladania žiadosti o kúpu pozemku, formulár žiadosti o kúpu pozemkov a návrh kúpnej zmluvy.

Upozornenie od OR hasičského a záchranárskeho zboru

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Vážení občania !

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici Vás prostredníctvom tejto relácie chce upozorniť na začínajúce sa jarné obdobie, čo predstavuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov a to hlavne v lesných porastoch, kde sa začína rozvíjať nová vegetácia. Na zníženie tohto nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch je potrebné dodržiavať určité zásady, ktoré Vám chceme teraz pripomenúť.

Každá fyzická osoba je povinná:

-   počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom, najmä v čase sucha a v čase zberu a skladovania úrody.

-  dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi.

- obstarávať a inštalovať v objektoch zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať vhodné druhy požiarno-technických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou.

-  dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

- oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní.

-   zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo užívaní.


Fyzická osoba nesmie:

 

-    fajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

-    vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

-    zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

-  vykonávať činnosti na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov.

-    poškodzovať, nezneužívať alebo nesťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.

 

Úlohy o podrobnostiach fyzických osôb a zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

 

Zameriame sa hlavne na úlohy fyzických osôb pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve, kde § 31e vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov hovorí, že fyzická osoba:

 

-   Oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania (spaľovanie je na kôpke uložené pokosené alebo ostrihané časti bylín, kríkov a stromov, nie plošné vypaľovanie bylín na koreni – to je zakázané) na príslušné krajské operačné stredisko na telefónne číslo 112.

-    Sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

-   Ukladá horľavé látka do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odlietajúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty.

-  Zabezpečí potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšíreniu ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky.

-  Vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania.

-   Po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

 

Každoročne sa stretávame s porušovaním týchto zákazov, hlavne sa porušuje zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, ako aj zakladanie ohňov v priestoroch a na miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo spôsobuje veľa požiarov lesných porastov, stohov slamy, hospodárskych budov, ale hlavne spôsobuje smrteľné zranenia, najmä u občanov v dôchodkovom veku.

Ďalej venujte veľkú pozornosť pobytu detí v prírode, pamätajte aj na to, že odhodená neuhasená cigareta prípadne zápalka sú veľmi častou príčinnou vzniku požiaru.

Turistom, ktorí sa pohybujú po lesných porastoch a rôznych rekreačných oblastiach pripomíname, že oheň je možné klásť len na určených miestach a zvýšenú pozornosť treba venovať jeho uhaseniu a uloženiu popola pri chatách.

Ďalej vyzývame všetkých občanov, turistov, hubárov, aby sa na svojich prechádzkach lesom správali tak, akoby boli vo svojom vlastnom, alebo radšej tak, ako sa na zodpovedných a mysliacich ľudí patrí. V takomto prípade nám to príroda vráti príjemným pobytom v nej. Preto si naše lesy chráňme, aby boli zdravé a bohaté.

 

     Ďakujeme, že ste si našu reláciu vypočuli a dúfame, že jej obsah Vám nebude ľahostajný a už od dnes budete vnímavejší, pozornejší a neujde Vašej pozornosti žiadna krivda páchaná na zdanlivo bezradnej prírode, lebo jej odplata býva krutá.  

 

                                                                                                     pplk. Ing. Jozef Jankovič         

                                                                                                               riaditeľ

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre