Get Adobe Flash player

Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

                                                                             Starosta obce P e t r o v a    V e s                                                                 

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

27. júna 2019, t. j. štvrtok o  18.30 h

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Interpelácie poslancov
 5. Zmena rozpočtu k 30. 06. 2019
 6. Plán práce hlavného kontrolóra obce Petrova Ves na II. polrok 2019
 7. Plán pláce Obecného zastupiteľstva obce Petrova Ves na II. polrok 2019
 8. Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Zberný dvor odpadov Petrova Ves
 9. Program odpadového hospodárska obce Petrova Ves na roky 2016 - 2020
 10. Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 2/2018 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie úhrady v ŠJ
 11. Informácia o Verejnej obchodnej súťaži č. 1/2019 – predaj pozemkov mimo zastavaného územia obce,  lokalita IBV Peklo II
 12. Vyhodnotenie ponúk priameho predaja bytu č. 3 v bytovom dome č. 284 v lokalite Štátne majetky
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Rekapitulácia uznesení
 16. Záver

 

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

 

 

 

 

                        

                                    Štefan Beňa v. r.                                                                                

                                                                                 starosta obce      

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre