Get Adobe Flash player

Pozvánka na VZ

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

 

Výbor Urbárskej spoločnosti Petrova Ves, Urbariát Petrova Ves, pozemkové spoločenstvo pozýva svojich podielnikov na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 14. júna 2019  o 17,00 hod.

sále Kultúrneho domu  v Petrovej Vsi.

          Prezentácia  od 16.30 do 17.00 hod.

        Začiatok rokovania VZ  o  17.00 hod.

  P r o g r a m:


1. Otvorenie valného zhromaždenia

2.Voľba volebnej komisie a mandátovej komisie

3. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice

4. Správa o činnosti výboru spoločenstva, výsledku hospodárenia za rok 2018 a návrh na rozdelenie HV

5. Správa dozornej rady

6. Diskusia

7. Voľba výboru spoločenstva

8. Voľba dozornej rady spoločenstva
9. Schválenie návrhu uznesenia
10. Ukončenie valného zhromaždenia
     

Z dôvodu uznášania schopnosti valného zhromaždenia si Vás dovoľujeme poprosiť o Vašu účasť.

 

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť rokovania valného zhromaždenia, môžete  splnomocniť Vaším zastupovaním inú osobu na to spôsobilú.

Splnomocnenec predloží plnú moc pri prezentácii na valnom zhromaždení.

Splnomocnený zástupca bez písomného splnomocnenia bude z jednania VZ vylúčený.

 

S úctou                Výbor Urbárskej spoločnosti Petrova Ves