Get Adobe Flash player

Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Starosta obce P e t r o v a    V e s 

 

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na 

16. mája 2019, t. j. štvrtok o 18.00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Interpelácie poslancov
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu za rok 2018
  6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2018
  7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
  8. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2018
  9. Schválenie záverečného účtu za rok 2018
  10. Výsledok inventarizácie k 31. 12. 2018
  11. Informácia o vydaní Poriadku odmeňovania zamestnancov Obce Petrova Ves a volených orgánov Obce Petrova Ves
  12. Schválenie vydania knihy o Petrovej Vsi
  13. Návrh programu XXXI. ročníka Záhoráckej veterán rallye – Memoriál Jána Vépyho a Svätodušného jarmoku
  14. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi
  15. Informácia o žiadosti týkajúcej sa havarijnej situácie pri rodinnom dome č. 104
  16. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. reg. ,,C“ č. 188/2 – Marián Hrubša a manželka Eva
  17. Žiadosť o prehodnotenie kúpnej zmluvy – Ladislav Balga a manželka Alexandra
  18. Vyhodnotenie pripomienok k zámeru predaja pozemkov
  19. Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II
  20. Rôzne
  21. Diskusia
  22. Rekapitulácia uznesení
  23. Záver

   

       Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

   

                                                                                         Štefan Beňa v. r.                                                                                  

                                                                                   starosta obce      

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre