Get Adobe Flash player

Pozvánka OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Starosta obce P e t r o v a    V e s 

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

 14. marca 2019, t. j. štvrtok o  18.00 h 

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Interpelácie poslancov
 5. VZN č. 1/2014, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves – protest prokurátora
 6. VZN č. 1/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves
 7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra Obce Petrova Ves za rok 2018
 8. Žiadosti o pridelenie dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves na rok 2019 – Únia žien Petrova Ves, ŠK Petrova Ves, JD Petrova Ves, PZ Petrova Ves
 9. Návrh investičných akcií na rok 2019
 10. Používanie zábavnej pyrotechniky na území obce Petrova Ves
 11. Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
 12. Hlásenie miestneho rozhlasu
 13. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Petrova Ves za rok 2017/2018
 14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Petrova Ves za rok 2017/2018
 15. Ponuka na odpredaj pozemku parc. reg. ,,C“ č. 4060 – Darina Oličová, Bratislava
 16. Spochybňovanie vlastníckeho práva k pozemku parc. reg. ,,C“ č. 4001/12, k. ú. Petrova Ves
 17. Žiadosť o odpredaj pozemku parc. reg. ,,C“ č. 4001/25 – Ladislav Balga a manželka Alexandra
 18. Predaj pozemkov na IBV Peklo II
 19. Rôzne

a) nákup služobného osobného motorového vozidla

 1. Diskusia
 2. Rekapitulácia uznesení
 3. Záver

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

                                                           Štefan Beňa v. r.                                                                                  

                                                               starosta obce      

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre