Get Adobe Flash player

Tlačivá

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Stavebný úrad

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o predĺženie lehoty stavebného povolenia

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vyhlásenie oprávnenej osoby pre povolenie na odstránenie jednoduchej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Vyhlásenie stavebného dozoru - príloha k žiadosti na drobnú stavbu

 

 

Miestne komunikácie


Žiadosť o zvlástne užívanie miestnej komunikácie

Písomný záväzok - príloha k žiadosti o zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

Žiadosť o určenie podmienok na uvedenie rozkopávky do pôvodného stavu

Žiadosť o uzávierku pozemnej komunikácie

Žiadosť o uzávierku pozemnej komunikácie

 

 

 

Súpisné čísla

 

 

Žiadosť o určenie súpisného čísla

 

 

Malý zdroj znečisťovania

 

 

Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania

 

Výrub drevín

 

Žiadosť o výrub drevín

 

Splnomocnenia

 

Splnomocnenie - Urbariát Pozemkové spoločenstvo

Splnomocnenie - vzor

 

Sociálne služby

 

 Žiadosť na posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 

 

Cintorín

 

Ohlásenie drobnej stavby stavebných úprav na hrobovom mieste


 

Daňové priznania

 

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

 

Dotácie

 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie

 

 

Kultúrne podujatia

 

Ohlasovacia povinnosť

Oznamovacia povinnosť

 

Materská škola

 

Žiadosť o prijatie do MŠ

Vyhlásenie na poukázanie zaplatenej dane OZ pri ZŠ s MŠ Petrova Ves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre