Get Adobe Flash player

Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Starosta obce P e t r o v a    V e s

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na 

06. novembra 2018, t. j. utorok o  17.30 h 

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi. 

P R O G R A M :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Interpelácie poslancov
 5. Zmena rozpočtu k 30. 11. 2018
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019 – 2021 pre obec Petrova Ves
 7. Návrh rozpočtu obce 2019 - 2021
 8. Návrh na vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie k 30. 11. 2018
 9. Návrh na vyradenie z inventáru ZŠ, MŠ, ŠJ, KD, OcÚ, DHZ
 10. Návrh VZN č. 3/2018 o dani z nehnuteľností obce Petrova Ves na rok 2019
 11. Návrh VZN č. 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves
 12. Návrh VZN č. 5/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady v obci Petrova Ves na rok 2019
 13. Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ za rok 2018
 14. Príprava Mikuláša
 15. Prevod majetku vo vlastníctve obce – Marcela Danihelová
 16. Schválenie zámeru a spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov v lokalite IBV Peklo II, ktoré sú vo vlastníctve obce Petrova Ves
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Rekapitulácia uznesení
 20. Záver

 

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.                    

                                    Štefan Beňa v. r.                                                                                      

                                    starosta obce      

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre