Get Adobe Flash player

Pozvánka OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Starosta obce

zvoláva

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

27. septembra 2018, t.j. štvrtok o 18.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Interpelácie poslancov
 5. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018
 6. Príprava posedenia s dôchodcami
 7. Zmluva o nájme s roľníckym družstvom Petrova Ves
 8. Žiadosť o odkúpenie časti verejného priestranstva – p. Ján Mihálik
 9. Vyhodnotenie pripomienok k predaju pozemkov – p. Lukáš Valúch, p. Pavol Kotvan
 10. Rekonštrukcia spevnených plôch pred kostolom
 11. Informácia o usporiadaní pozemkov na IBV Peklo II Petrova Ves
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Rekapitulácia uznesení
 15. Záver

 

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

                        

                                    Štefan Beňa v. r.                                                                                  

                                                                                 starosta obce

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre