Get Adobe Flash player
V sekcii verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk na stavebné úpravy na požiarnej zbrojnici

Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

          Starosta obce Petrova Ves

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

 11. apríla 2018, t. j. streda o  19.00 h

v kultúrnom dome v Petrovej Vsi .

 P R O G R A M :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Interpelácie poslancov
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za rok 2017
 6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2017
 7. Výsledok inventarizácie k 31. 12. 2017
 8. VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady v obci Petrova Ves
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves
 10. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Dobrovoľný hasičský zbor Petrova Ves
 11. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Únia žien Petrova Ves
 12. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Jednota dôchodcov Petrova Ves
 13. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Športový klub Petrova Ves
 14. Žiadosť o predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu ,,Zberný dvor odpadov Petrova Ves“
 15. Vyhodnotenie pripomienok k zámeru zámeny pozemkov na IBV Peklo II.
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Rekapitulácia uznesení
 19. Záver

 

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

                                    Štefan Beňa v.r.                                   

starosta obce

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre