Get Adobe Flash player

Pozvánka na zasadnutie OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Starosta obce Petrova Ves

zvoláva

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

  01. marca 2018,  t. j.  štvrtok  o  18.00 h

 

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Interpelácie poslancov
 5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
 6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Petrova Ves za šk. rok 2016/2017
 7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Petrova Ves za šk. rok. 2016/2017
 8. Plnenie úloh na úseku COO za rok 2017
 9. Návrh investičných akcií na rok 2018
 10. Žiadosť o odpredaj pozemku – Emil Prachar
 11. Voľba prísediacich pre Okresný súd v Skalici
 12. Informácia o podaní žiadosti o NFP – výmena povrchu multifunkčného ihriska v areáli ŠK Petrova Ves
 13. Informácia o podaní žiadosti na predĺženie nájomnej zmluvy a o prenájme pozemkov
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Rekapitulácia uznesení
 17. Záver

 

      Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

                 

 

       

                                      Štefan Beňa v.r.                                                                                  

                                                                                    starosta obce

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre