Get Adobe Flash player
POZRITE SI: vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a zámer predaja obecného majetku v príslušných záložkách.

Publicita

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

„Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Petrova Ves"

Obec Petrova Ves

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Kód projektu: 312011J231

Názov projektu: Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Petrova Ves

Realizácia projektu: 01.2018 – 12.2020

Rozpočet projektu: 31 140 €

Spolufinancovanie: 5 %

Cieľová skupina: Žiaci základnej školy v obci Petrova Ves

Ciele projektu: Integráciou do hlavného prúdu vzdelávacieho procesu zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky a kompetencie žiačky so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole V Petrovej Vsi. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v základnej škole v obci Petrova Ves, prispejú k pripravenosti žiačky na prechod do ďalšieho ročníka, na strednú školu, resp. na jeho budúce pôsobenie na pracovnom trhu, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu.

Aktivity projektu: Činnosť asistenta učiteľa v ZŠ Petrova Ves.

Hlavnou aktivitou projektu je činnosť jedného asistenta učiteľa v Základnej škole v obci Petrova Ves. Jeho úlohou budú aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiačky so zdravotným znevýhodnením, zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, pomoc pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu tejto žiačky. Žiačka so zdravotným znevýhodnením je odkázaná na pomoc asistenta učiteľa, vzhľadom na to, že sa jedná o žiačku s mentálnym postihnutím vzdelávanú podľa variantu A. V centre špeciálno-pedagogického poradenstva bola odporučená prítomnosť asistenta učiteľa počas výchovno-vzdelávacieho procesu v rozsahu 100%. Asistent učiteľa bude žiačke i pomáhať pri všetkých vzdelávacích činnostiach počas všetkých vyučovacích hodín, bude sa podieľať na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní uvedenej žiačky, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Zároveň bude rozvíjať spoluprácu s rodičmi.

Jednotlivé činnosti vykonávané asistentom učiteľa na základnej škole v obci Petrova Ves budú prebiehať:

• vo výchovno-vzdelávacom procese,

• vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou,

• v spolupráci s rodinou,

• v oblasti vzdelávacích aktivít.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre