Get Adobe Flash player

Pozvánka na zasadnutie OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Starosta obce P e t r o v a    V e s

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na 

12. decembra 2017,  t. j.  utorok  o  18.00 h 

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Interpelácie poslancov
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Zmena rozpočtu k 31. 12. 2017
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Petrova Ves na roky 2018 – 2020
 7. Návrh rozpočtu obce Petrova Ves na rok 2018 – 202
 8. Návrh Dodatku č. 7VZN č. 2/2009 o určení výšky  dotácie na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves 
 1. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok 2018
 2. Návrh Dodatku č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu  č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 3. Návrh plánu kontrol hlavného kontrolóra obce Petrova Ves na I. polrok 2018
 4. Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva obce Petrova Ves na I. polrok 2018
 5. Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ za rok 2017
 6. Zámena pozemkov na IBV Peklo II.
 7. Skládka odpadov Holíč – Bresty, kazeta č. 2
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Rekapitulácia uznesení
 11. Záver

 

      Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

                                      Štefan Beňa v.r.                                

                                                                  starosta obce

 

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre