Get Adobe Flash player
Pozrite si zoznam kandidátov na starostu a poslancov v komunálnych voľbách v našej obci v sekcii Komunálne voľby 2018.

Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Starosta obce P e t r o v a V e s

z v o l á v a 

zasadanie Obecného zastupiteľstva

v Petrovej Vsi na

30. októbra 2017, t. j. pondelok o 18.00 h

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi .

P R O G R A M :

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Interpelácie poslancov

4. Voľba návrhovej komisie

5. Zmena rozpočtu k 31. 10. 2017

6. Návrh na vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie k 31.12.2017

7. Návrh na vyradenia z inventáru OcÚ, KD, DHZ, MŠ, ŠJ, ZŠ

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce Petrova Ves

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o ostatných poplatkoch v obci Petrova Ves

11. Žiadosť o predaj a prenájom pozemkov

12. Príprava Mikuláša

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Rekapitulácia uznesení

16. Záver

Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

Štefan Beňa v.r.

starosta obce

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre