Get Adobe Flash player

Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Starosta obce   

z v o l á v a 

riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi

14. september  2017,  t. j.  štvrtok  o  19.00 hod.

 v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi .

 

P R O G R A M :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Interpelácie poslancov
 5. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017
 6. Posedenie s dôchodcami
 7. Správa o financovaní rekonštrukcie KD
 8. Rôzne: 
 1. 9.Diskusia
 2. 10.Rekapitulácia uznesení
 3. 11.Záver

 

      Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

                 

 

       

                                      Štefan Beňa v.r.                                                                                  

                                                                                    starosta obce

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre