Get Adobe Flash player

Pozvánka na zasadnutie OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Starosta obce P e t r o v a    V e s

z v o l á v a  

riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

15. jún  2017,  t. j.  štvrtok  o  19.00 h

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi .

P R O G R A M :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Interpelácie poslancov
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Petrova Ves za rok 2016
 6. Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2016
 7. Zmena rozpočtu k 30 .06. 2017
 8. Návrh VZN o podmienkach  prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu v obci Petrova Ves
 1. 9.Správa nezávislého audítoraoverení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016
 2. 10.Návrh plánu práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017
 3. 11.Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017
 4. 13.Diskusia
 5. 14.Rekapitulácia uznesení
 6. 15.Záver
 1. Rôzne:  Informácia o počte detí v ZŠ v šk.  roku 2017/2018

 

      Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

                 

 

       

                                      Štefan Beňa v.r.                                                                                   

                                                                                    starosta obce

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre