Get Adobe Flash player

Zmena v zbere separovaného odpadu

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

Od 1. júla 2016 prichádza do platnosti nový zákon o odpadoch. V zmysle tohto zákona triedený zber odpadov zabezpečuje Organizácia zodpovedných výrobcov cestou spoločnosti Vepos Skalica. Každá domácnosť dostane farebne odlíšené vrecia na papier a plasty:

ŽLTÉ  vrece: PLASTY

 

ü  zošliapnuté PET fľaše, obaly z čistiacich prostriedkov, plastové fľaše od šampónov, fólie, vrecká od cukríkov, fľaše od potravinárskych olejov

ü  do plastov sa môžu ukladať aj kovové obaly (plechovky, konzervy) a tetrapaky 

- do plastov nevhadzovať: obaly od nebezpečných látok (napr. motorových olejov, chemikálií, farieb), polystyrén, objemné plasty ako vedrá, plastové stoličky, prepravky. Tie sa budú sústreďovať vo dvore OcÚ, resp.  na zbernom dvore (po jeho vybudovaní) a zberná spoločnosť ich bude odvážať osobitne! 

 

MODRÉ  vrece: PAPIER

ü  papierové obaly, škatule, kartóny, noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky

¬  balíky novín a rozmernejšie kartóny neumiestňovať do vriec, ale previazať a takto pripravené k zberu budú tiež odvezené

û  do vriec nevhadzovať: mokrý papier, mastný a znečistený papier, asfaltový alebo dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby

 

 

Zber vriec s plastami a papierom bude zberná spoločnosť realizovať  naraz podľa rozpisu v dňoch:                                         28.07.2016

25.08.2016

29.09.2016

27.10.2016

17.11.2016

22.12.2016

 

Zároveň upozorňujeme na zmenu zberu odpadových pneumatík!!!

Konečný používateľ pneumatiky je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať distribútorovi pneumatík.

Keďže odpadová pneumatika nie je súčasťou komunálneho odpadu, obec od 01. 07. 2016 nezabezpečuje zber, zvoz ani sústreďovanie takéhoto odpadu.

 

V prípade nejasnosti sa informujte na OcÚ Petrova Ves.

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre