Get Adobe Flash player

Pozvánka na zasadnutie OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

                     Starosta obce  P e t r o v a   V e s   z v o l á v a

                          riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva

                                    v Petrovej Vsi na deň

                            1.  marca 2016  t. j. utorok o 18.30 hod. 

                         v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

 l. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie

 3. Kontrola uznesení

 4. Interpelácie poslancov

 5. Správa o činnosti obecného kontrolóra obce Petrova Ves za rok

    2015

 6. Výsledok inventarizácie k 31.12.2015

 7. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 Jednota dôchodcov

    Petrova Ves

 8. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce DHZ Petrova Ves

 9.  Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Poľovnícke združenie Petrova Ves

10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Športový klub Petrova Ves

11. Vyhodnotenie pripomienok k zámeru predaja majetku

12. Výber nájomníka do uvoľneného bytu

13. Žiadosť o odpredaj časti verejného priestranstva Ladislav Škápik

    Petrova Ves 189

14. Návrh Zmluvy o službách so spoločnosťou e-dotácie na

    vypracovanie žiadosti o NFP na zberný dvor

15. Rôzne: a. Informácia o nepridelení dotácie z Environmentálneho

              fondu na zateplenie MŠ 

           b. Zdravotný posudok gaštanov pri cintoríne     

16. Diskusia

17. Rekapitulácia uznesení

18. Záver

 

      Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

                          

                                      Štefan Beňa v.r.                                                                                   

                                      starosta obce

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre