Get Adobe Flash player

Schválené

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

VZN 2019


Dodatok č.1 k VZN č.2/2018

Poriadok odmeňovania 

VZN č.1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Petrova Ves

 


VZN 2018

 

VZN 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN 2/2018 o výške prísp. za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesač. prísp. na úhradu nákladov ŠKD, výške prísp. zák.zást. alebo žiaka na úhradu nákladov úhrady v ŠJ

VZN 3/2018 o dani z nehnuteľností

VZN 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

VZN 5/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady v Petrovej Vsi

 

VZN 2017

 

VZN 1/2017 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

VZN 2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

VZN 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN 4/2017 o ostatných poplatkoch

VZN 5/2017 o dani z nehnuteľností

 

VZN 2016

 

VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 2/2016 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka

 

VZN 2014

 

VZN 1/2014 určenie spôsobu a metodiky poskytovania dotácií z rozpočtu obce

 

VZN 2013

 

VZN 1/2013 riešenie krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou

 

VZN 2012

 

VZN 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrad

VZN 3/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Protipovodňový plánzáchranných prác PO a FO

VZN 5/2012 o miestnych daniach

 

VZN 2010

 

VZN 2/2010 vyhlásenie záväznej časti Územného plánu

 

VZN 2009

 

VZN 1/2009 o chove, vodení a držaní psov na území obce

VZN 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

 

VZN 2008


VZN 1/2008 o pamätihodnostiach

VZN 2/2008 úprava rozhodovania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa predškolského zariadenia MŠ

VZN 4/2008 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

VZN 6/2008 určenie spoločných školských obvodov

 

VZN 2007

 

VZN 2/2007 ochrana ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia


VZN o trhovom poriadku

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre