Get Adobe Flash player

Pozvánka na zasadnutie OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

                               Starosta  obce   P e t r o v a    V e s                                 z v o l á v a 

riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na deň

                                        14. december   2015  t. j. pondelok  o  18.30 hod.

v zasadačke Obecného úradu  v Petrovej  Vsi.

P R O G R A M :

 l. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie

 3. Kontrola uznesení

 4. Interpelácie poslancov

 5. Zmena rozpočtu  k 31.12.2015

 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016-

    2018

 7. Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018

 8. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2016

 9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN o niektorých poplatkoch – cintorínske poplatky

10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom  

     a drobným stavebným odpadom

11. Stanovisko Slovenskej pošty k rekonštrukcii sociálnych zariadení   

    v KD

12. Návrh na zrušenie združenia „Budovanie skládky TKO Cunín“

13. Rôzne: Návrh na vypracovanie geometrického plánu na oddelenie  

           štátnej cesty III/5003 smer Letničie                

14. Diskusia

15. Rekapitulácia uznesení

16. Záver

 

      Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

 

 

                                 

                             

                                      Štefan Beňa v.r.                                                                                  

                                      starosta obce

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre