Get Adobe Flash player

Pozvánka na zasadnutie OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Starosta obce  P e t r o v a  V e s

z v o l á v a 

riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na deň  

09. november  2015  t. j. pondelok  o  18.30 hod. 

v zasadačke Obecného úradu  v Petrovej  Vsi.

P R O G R A M :

 l. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie

 3. Kontrola uznesení

 4. Interpelácie poslancov

 5. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu

 6. Návrh Rokovacieho poriadku

 7. Žiadosť o vydanie stanoviska spol. BTT Bratislava

 8. Vytvorenie inventarizačných komisií

 9. Návrh na vyradenie z inventáru OcÚ, KD, ZŠ, MŠ, ŠJ

 9. Rôzne: Príprava Mikuláša pre deti

10. Diskusia

11. Rekapitulácia uznesení

12. Záver

 

      Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

 

 

                                

                             

                                      Štefan Beňa v.r.                                                                                   

                                      starosta obce

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre