Get Adobe Flash player

Stanovy ŠK

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

S T A N O V Y 

Športového klubu Petrova Ves

 

Článok 1

Základné ustanovenia 

1./ Športový klub Petrova Ves je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov dobrovoľným združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných obdobných činnostiach a aktivitách. ŠK sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov základných odvetvových zložiek, poskytuje im odbornú, poradenskú a servisnú službu. ŠK vytvára ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na činnosť ŠK, ako celku i združených základných odvetvových zložiek.

2./ Poslaním ŠK je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.

3./ ŠK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

4./ ŠK, ako i oddiely, odbory, spolky a iné záujmové skupiny - kluby, sa môžu dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení, za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.

5./ ŠK je organizáciou a právnou subjektivitou. Sídlom je obec Petrova Ves, 908 44 Petrova Ves 306.

6./ ŠK tvoria oddiely, odbory, spolky a iné záujmové skupiny (ďalej len „základné odvetvové zložky“) združené v nej. Do ŠK môžu vstúpiť i ďalšie oddiely a odbory, spolky a iné záujmové skupiny, ktoré sa vo forme prípravných výborov konštituujú a požiadajú o prijatie. O ich prijatí za podmienok rešpektovania týchto stanov, rozhoduje výbor ŠK.  

7./ Všetky základné odvetvové zložky majú rovnaké práva a zúčastňujú sa prostredníctvom svojich zástupcov (predsedov, delegátov), na všetkých rozhodovacích, výkonných a zabezpečovacích činností.

8./ Každá základná odvetvová zložka má právo vystúpiť z ŠK a osamostatniť sa alebo združiť sa do iného ŠK. Pri vystúpení sa vykoná majetkovo-právne vysporiadanie. Nárok je podmienený dôkazom o získaní majetku vlastnou činnosťou alebo účelovo pridelenými prostriedkami. Delimitáciu majetku schvaľuje valné zhromaždenie ŠK.

 

Článok 2

Členstvo

1./ Členstvo môže byť:

- individuálne

- kolektívne

- čestné

2./ Individuálne členstvo v ŠK je dobrovoľné. Členom sa môže stať štátny občan SR, bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia i veku. Členom sa môže stať i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí s týmito stanovami: O prijatí rozhoduje výbor základnej odvetvovej zložky, na základe písomnej prihlášky, prijatie potvrdzuje členská schôdza.

3./ Dokladom o členstve je platný členský preukaz, u detí do 14 rokov žiacky preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov, za bežný kalendárny rok, najneskoršie do 31.12.

4./ Individuálne členstvo zaniká oznámením, vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie, nezlučiteľné s členstvom ŠK. O vylúčení rozhoduje členská schôdza, základnej odvetvovej zložky, v odvolacom konaní valné zhromaždenie.

5./ Člen ŠK má právo:

- zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov telovýchovných, športových, turistických a iných obdobných aktivít, ako i ďaľších kultúrno-spoločenských akcií, usporadúvaných ŠK alebo základnými odvetvovými zložkami

- zúčastňovať sa členských schôdzí

- zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie a chovanie

- dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď

- mať aktívne a pasívne volebné právo, podmienkou byť volený do funkcie je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek od 18 rokov

6./ Člen ŠK má povinnosť:

- dodržiavať stanovy ŠK, na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy, uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti

- podieľať sa na činnosti základnej odvetvovej zložky, ktorej je členom a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie

- chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok, slúžiaci združenému subjektu a jeho zložkám

- riadne a včas platiť členské, oddielové a iné schválené príspevky a poplatky

7./ Kolektívne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky. Kolektívnym členom môže byť i organizácia alebo inštitúcia mimo republiky. Prijatie potvrdzuje členská schôdza.

8./ Čestné členstvo môžu orgány ŠK udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj telesnej kultúry.

9./ Disciplinárne konanie a opatrenia ukladajú orgány ŠK a základných odvetvových zložiek podľa osobitnej smernice ATJ Slovenska.

 

Článok 3

Organizačné zásady a vnútorné vzťahy

1./ Športová, telovýchovná, turistická a iná obdobná záujmová a spoločenská činnosť sa uskutočňuje v základných odvetvových zložkách.

2./ ŠK, ako aj základné odvetvové zložky sa vo svojej činnosti riadia všeobecne záväznými právnymi podmienkami a predpismi, ktoré v súlade s ich stanovami vydávajú vyššie orgány telesnej výchovy.

3./ Medzi výborom ŠK a výbormi základných odvetvových zložiek nie je vzťah nadradenosti  a podriadenosti, vzájomný vzťah medzi základnými odvetvovými zložkami je rovnoprávny.

4./ Základné odvetvové zložky nemajú právnu subjektivitu, sú autonómnymi zložkami ŠK so zvereným nehnuteľným majetkom, účelovým hmotných majetkom získaným vlastnou činnosťou. S účelovým majetkom a majetkom získaným vlastnou činnosťou hospodária samostatne. Konajú v súlade s predpismi súvisiacimi s ich športovou, telovýchovnou, turistickou, kultúrno spoločenskou a inou obdobnou činnosťou.

5./ Základným odvetvovým zložkám sa rozdeľujú získané alebo pridelené finančné prostriedky, podľa pravidiel schválených všetkými ich predstaviteľmi.

6./ Základné odvetvové zložky prostredníctvom svojich orgánov a členov využívajú všetky možnosti, aby v súlade s platnými predpismi získavali ďalšie vlastné príjmy. S týmto hospodárenia samostatne.

7./ Výbor ŠK chráni záujmy základných odvetvových zložiek, vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám. 

8./ Výbor ŠK podľa podmienok a potrieb si pri schválení vo valnom zhromaždení vytvára aparát. Vnútorné vzťahy upravuje organizačný poriadok ŠK.

 

Článok 4

Orgány ŠK

1./ Najvyšším orgánom ŠK je valné zhromaždenie delegátov. Ich počet dohodnú zástupcovia základných odvetvových zložiek s výborom ŠK. Koná sa spravidla raz za rok.

2./ Valné zhromaždenie prerokúva všetky základné otázky o činnosti ŠK a najmä:

- uznáša o vzniku ŠK, názve a symbolike, ako i o zániku

- schvaľuje, mení a lebo ruší stanovy ŠK

- prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie, ako i správu revíznej komisie

- volí výbor ŠK a revíznu komisiu

- rozhoduje o vylúčení základnej odvetvovej zložky z ŠK, v prípade, že jej činnosť je v rozpore so zákonom o združovaní občanov

- je oprávnené zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru ŠK, ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami ŠK

- je odvolacím orgánom pri disciplinárnom konaní   

Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých delegovaných zástupcov , ak sa nedohodne inak.

3./ Medzi valnými zhromaždeniami riadi činnosť ŠK výbor. Počet členov a spôsob voľby alebo zastúpenia stanoví valné zhromaždenie. Výbor sa skladá vždy z predsedu, tajomníka, hospodára a ďalších členov. Frekvenciu rokovaní si stanoví výbor ŠK.

4./ Výbor sa stará o koordináciu činnosti základných odvetvových zložiek, vykonáva pre ne poradenskú a servisnú činnosť, zastupuje ŠK na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami, organizuje v spolupráci so základnými odvetvovými zložkami podnikateľskú a inú dovolenú činnosť, najmä riadi vedľajšiu hospodársku činnosť na získavanie vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov, rozdeľuje na základe schválených pravidiel prostriedky získavané od štátu a ďalších organizácií i jednotlivcov, na základné odvetvové zložky podľa rozsahu a kvality činnosti a ich podiele na získaní finančných prostriedkov.

5./ Menom ŠK sú oprávnení navonok vystupovať a konať výbor, predseda, tajomník i ďalší funkcionári splnomocnení výborom ŠK. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb. Predseda vystupuje ako štatutárny zástupca občianskeho združenia.

6. Základné odvetvové zložky si na riadenie vlastnej činnosti volia výbor s predsedom a ďalšími funkcionármi. Ich najvyššími orgánmi sú členské schôdze alebo konferencie delegátov.

 

Článok 5

Revízna komisia 

1./ Revízna komisia je nezávislý kolektívny orgán na čele s predsedom. Volí ju valné zhromaždenie. Vykonáva revízie hospodárení ŠK a ich základných odvetvových zložiek. O výsledkoch informuje príslušné orgány s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na rokovaní orgánov ŠK s hlasom poradným.

 

Článok 6

Majetok a hospodárenie

1./ ŠK má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva sa na základe zmluvných vzťahov, národný, prípadne iný majetok , o ktorý je povinný starať sa, chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi vyšších telovýchovných a športových orgánov a v súlade s nimi i s vlastnými pravidlami.

2./ Zdrojom majetku ŠK sú príjmy z členských, oddielových a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárenia a iných povolených podnikateľských činností, ďalej dary, príspevky a dotácie, prípadne iné príjmy. 

 

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1./ Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie dňa 24. 4. 2006. Ich výklad vykonáva výbor ŠK.

2./ Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, predpismi SZTK vydanými po dohode s asociáciami Slovenskej republiky.

3./ Týmto sa zrušujú stanovy zaregistrované MV SR, dňa 4. 8. 1990 pod číslom VVS/1 - 900/90 - 2482.  

 

 

 

 

V Petrovej Vsi dňa 24. 4. 2006