Get Adobe Flash player

Pozvánka na zasadnutie OZ

Užívateľské hodnotenie: / 10
SlabéDobré 

Starosta obce  Petrova  Ves                                                

         Podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                     z v o l á v a m

riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na deň

                                         23. apríla 2013 t. j. utorok o  18.30 hod.

do zasadačky Obecného úradu v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

l. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Voľba návrhovej komisie

4. Interpelácie poslancov

5. Záverečný účet obce za rok 2012

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Petrova

   Ves za rok 2012

7. Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky za rok 2012    

8. Návrh programu XXV. ročníka ZVR

9. Rôzne: Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona č.

   154/2011

11. Diskusia

12. Rekapitulácia uznesení

13. Záver

 

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

                        

                         Miroslav Pochylý v.r.

                           starosta obce

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre