Get Adobe Flash player
V časti Predaj obecného majetku bola zverejnená Obchodná verejná súťaž č. 2/2021 na predaj pozemku v lokalite IBV Peklo II.

Zásady hospodárenia obce

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na základe ustanovenia § 9 odsek 1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. s použitím ustanovenia § 11 ods.4 písm.a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. sa uznieslo na týchto zásadách hospodárenia s majetkom obce (ďalej len "Zásady" ):

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Obec Petrova Ves je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na území trvalý pobyt. Obec Petrova Ves je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
 2. Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch v zmysle ustanovenia § 13 ods.   zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. je starosta obce Miroslav Pochylý. Štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou je riaditeľ organizácie.
 3. Tieto "Zásady" sa vzťahujú na majetok:
  1. určený na výkon samosprávy obce
  2. zverený do správy rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila
  3. ktorý je v spoluvlastníctve obce a iného subjektu
  4. ktorý sa využíva na podnikateľskú činnosť obce
  5. ktorý jeprenájme, alebo vo výpožičke
 4. Tieto "Zásady" sa nevzťahujú na finančné prostriedky obce, hospodárenie ktorých sa riadi zákonom č.523/2004 Z.z.z.n.p., zákonom č.583/2004 Z.z. v z.n.p., schváleným rozpočtom obce a pravidlami rozpočtového hospodárenia obce.
 5. Obec, rozpočtové a príspevkové organizácieprávnické osoby, ktoré zriadila alebo založila, hospodária s majetkom obce spôsobom vymedzeným týmito "Zásadami".
 6. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

 

Článok 2

Obsahové vymedzenie majetku obce

 1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
 2. Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky alebo vlastnou činnosťou.
 3. Majetkovými právami sú aj predkupné právoprávo vecného bremena.
 4. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
 5. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
 6. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 7. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
 8. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
 9. Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej len "správca"), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu.
 10. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti, alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu ( napr. zákon č.213/1997 Z.z.neziskových organizáciách ). Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby sú subjektami súkromného práva, a tiež samostatnými subjektami vlastníckeho práva.

 

Článok 3

Predmet a rozsah úpravy

Tieto "Zásady" upravujú:

 1. Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce a prevody vlastníctva obecného majetku
 2. Postup prenechávania majetku obce do nájmu právnickým alebo fyzickým osobám
 3. Správu majetku obce
 4. Podmienky odňatia správy majetku
 5. Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
 6. Nakladanie s cennými papiermi
 7. Evidenciu a inventarizáciu majetku
 8. Nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
 9. Hospodárenie s majetkom obce

 

Článok 4

Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce a prevody vlastníctva obecného majetku

A. Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce

 1. Obec môže nadobudnúť hnuteľný a nehnuteľný majetok:
  1. prechodom z majetku Slovenskej republiky v súlade s platnou právnou úpravou /Do vlastníctva obcí prechádzajú s majetkom Slovenskej republiky aj súvisiace majetkové práva a do hodnoty nadobúdaného majetku a majetkových práv aj súvisiace záväzky./
  2. od právnických a fyzických osôb na základe zmluvy, a to odplatne alebo bezodplatne 3/
  3. vlastnou podnikateľskou činnosťou:
 • majetkovou účasťou na podnikaní iných právnických alebo fyzických osôb
 • peňažnými a nepeňažnými vkladmi do obchodných spoločností

 • d)investorskou činnosťou:
 • stavbou objektov a budov
 • v súlade so zmluvou v prípadoch združenia prostriedkov s inými právnickými alebo       fyzickými osobami
 1. dedením, darovaním
 2. Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom.
 3. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha nadobúdanie hnuteľných vecí; jednotlivej veci, resp. súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok v obstarávacej cene nad 3 500 eur. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce.
 4. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha nadobúdanie majetku na základe zmluvynájme veci s právom kúpy prenajatej veci (lízing) s obstarávacou cenou nad 3 500 eur. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce.
 5. Príspevkové a rozpočtové organizácie obce môžu nadobúdať hnuteľný majetok v obstarávacej cene do 3 500 eur. Nad hodnotu 3 500 eur len so súhlasom zriaďovateľa – starostu obce.
 6. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú vklady nehnuteľnéhohnuteľného majetku do základného imania zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.
 7. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú vklady nehnuteľnéhohnuteľného majetku do majetku zakladaných iných právnických osôb ako v bode 6.

 

B. Prevody vlastníctva obecného majetku

 1. Prevody vlastníctva nehnuteľného majetku na iné právnické a fyzické osoby sa uskutočňujú   zmluvne a za odplatu a vždy podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom.
 2. O zmluvnom prevode vlastníckeho práva k hnuteľnému majetkurozhodujú:
  1. starosta obce do hodnoty 3 500 eur zostatkovej ceny
  2. obecné zastupiteľstvo nad hodnotu 3 500 eur zostatkovej ceny
 3. Medzi zmluvné prevody majetku patria najmä:
 • predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • zámenné zmluvy a delimitácia majetku v zmysle platných právnych predpisov
 1. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje aj zmluvy o budúcich zmluvách, zmluvy o záložnom práve, zmluvy o vecnom bremene, notárske zápisnice príp. spoločenské zmluvy o založení obchodných spoločnostípod.
 2. Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, ponúkne sa tento podiel ostatným spoluvlastní
 3. Prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať
  1. na základe obchodnej verejnej súťaže /§ 281 až 288 Obchodného zákonníka/ - podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní na úradnej tabuli, na internetovej stránkev regionálnej tlači minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže
  2. dobrovoľnou dražbou /zákon č. 527/2002 Z.z.z.n.p./
  3. priamym predajom najmenej za cenuvýške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu /vyhláška č.492/2004 Z.z. v z.n.p./ - obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu /vyhláška č.492/2004 Z.z. v z.n.p./ presiahne 40 000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.
 4. Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú, a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 6 písm. a) a b), musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.
 5. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci
  1. starostom obce,
  2. poslancom obecného zastupiteľstva,
  3. štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,
  4. prednostom obecného úradu,
  5. zamestnancom obce,
  6. hlavným kontrolórom obce,
  7. blízkou osobou /§116 Občianskeho zákonníka/ osôb uvedených v písmenách a) až f).
 6. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 8; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.
 7. Ustanovenia odsekov 6 až 9 sa nepoužijú pri prevode majetku obce,to
  1. bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu /zákon č.182/1993 Z.z.z.n.p./
  2. pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
  3. podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo /napr. § 140 Občianskeho zákonníka/
  4. hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
  5. pri prevode majetku obcedôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený;
 8. Pri nakladanícennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí obec postupovať podľa odsekov 6 až 9, ak tento postup nevylučuje osobitný predpis (napr. zákon č.530/1990 Zb. o dlhopisoch, Obchodný zákonník, zákon č.533/2001 Z.z. o cenných papieroch ...)
 9. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
  1. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,
  2. podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,
  3. prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom,
  4. prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu500 eur zostatkovej ceny,
  5. nakladaniemajetkovými právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia,
  6. Vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností
  7. Koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu 7/ (ďalej len „koncesná zmluva“),to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Článok 5

Postup prenechávania majetku obce do nájmu právnickým alebo fyzickým osobám

 1. Obec môže nehnuteľný majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh (neupotrebiteľný a prebytočný majetok) prenechať nájomnou zmluvou inej právnickej alebo fyzickej osobe, a to zásadne odplatne. O zmluvnom prenájme nehnuteľného majetkuobce na základe písomnej žiadosti záujemcu rozhoduje:
  1. starosta obce do výmery 50 m2
  2. obecné zastupiteľstvo, ak výmera presahuje 50 m2
 2. Obec môže hnuteľné veci, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh prenechať nájomnou zmluvou inej právnickej alebo fyzickej osobe, a to zásadne odplatne. O zmluvnom prenájme hnuteľného majetkuobce na základe písomnej žiadosti záujemcu rozhoduje:
  1. starosta obce v hodnote do 3 500 eur zostatkovej ceny
  2. obecné zastupiteľstvo v hodnote nad 3 500 eur zostatkovej ceny
 3. Príspevkové a rozpočtové organizácie obce, môžu uzatvárať nájomné zmluvy na majetok obce prostredníctvom štatutárneho zástupcu:
 • na dobu určitú, najviac na dobu 1 rok
 • na dobu určitú, najviac na dobu 5 rokov. Na platnosť zmluvy je potrebný písomný súhlas starostu obce.
 • na dobu určitú, na dobu dlhšiu ako 5 rokov. Nájom podlieha schváleniu obecným  zastupiteľstvom.
 • na dobu neurčitú, s príslušnou výpovednou lehotou. Nájom podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
 1. Obec vedie úplnú  aktuálnu evidenciu majetku obce zvereného do nájmu, ako aj jeho prírastky a úbytky.
 2. Organizácie, ktorým bol zverený majetok do nájmu sú povinné predkladať súpis evidencie prenajatého majetku obce vrátane stavu prírastkovúbytkov majetku obce, a to pravidelne k 31.12. bežného roka alebo podľa potreby aj na základe písomného dožiadania obecného úradu.
 3. Ustanovenia článku 4 bodu B ods. 6 až 9 je obec povinná primerane uplatniť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné hnuteľnénehnuteľné veci, okrem
  1. hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
  2. nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,
  3. prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 

Článok 6

Správa majetku obce

 1. Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej len "správca"), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu. 4/
 2. Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú im obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.
 3. Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom č.138/1991 Zb.z.n.p. a so zásadami hospodárenia s majetkom obce.
 4. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom obce. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce. Správca koná v mene obce pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý spravuje.
 5. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
 6. Správa majetku vzniká:
  1. zverením majetku obce do správy správcu,
  2. prevodom správy majetku obce,
  3. nadobudnutím majetku do vlastníctva obce vlastnou činnosťou správcu.
 7. Majetok obce zverený do správy určí obec pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. Obec môže za podmienok určenýchtýchto zásadách hospodárenia s majetkom obce správcovi zveriť do správy ďalší majetok obce alebo odňať správu majetku obce.
 8. Obec spíše písomný protokol odovzdaní a prevzatí majetku do správy. Protokol musí obsahovať podrobnú špecifikáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, musí v ňom byť uvedený spôsob hospodárenia a nakladania s majetkom obce, musí obsahovať číslo uznesenia Obecného zastupiteľstva, ktorým bol majetok zverený do správy, ak zverenie do správy podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvo. Protokol musí obsahovať aj povinnosť správcu majetku poistiť majetok obce, ktorý má zverený do správy, ak tento nie je poistený.
 9. Odovzdávanie hnuteľného majetku do správy, pokiaľ jeho zostatková cena je nad 33 000 € podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
 10. Odovzdávanie hnuteľného majetku do správy, pokiaľ jeho zostatková cena je do 33 000 € schvaľuje starosta obce.
 11. Odovzdávanie nehnuteľného majetku do správy podlieha vždy schváleniu obecnýzastupiteľstvom.
 12. Obec vedie evidenciu majetku obce zvereného do správy, ako aj jeho prírastkyúbytky.
 13. Organizácie, ktorým bol zverený majetok do správy sú povinné predkladať súpis evidencie majetku obce vrátane stavu prírastkovúbytkov majetku obce, a to pravidelne k 31.12. bežného roka alebo podľa potreby aj na základe písomného dožiadania obecného úradu.
 14. Organizácie zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku obce podľa zákonamajetku obcí a podľa týchto zásad, navrhujú na príslušnú správu katastra nehnuteľností, zápis správy nehnuteľného majetku obce.
 15. Prevod správy majetku obce medzi správcami sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise /3 aj určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu a dohodnutú cenu, ak je prevod odplatný. Na platnosť zmluvy o prevode správy sa vyžaduje súhlas obce.
 16. Správcovia si môžu zmluvou o zámene správy vzájomne vymeniť majetok obce vo svojej správe. Odsek 16 sa použije aj na zmluvu o zámene správy.

 

Článok 7

Podmienky odňatia správy majetku

1.Obec môže odňať majetok rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorým bol majetok zverený do správy podľa článku 6 za týchto podmienok:

 • ak neplnia povinnosti uvedené v týchto "Zásadách"
 • ak ide o majetok pre tieto subjekty prebytočný a neupotrebiteľný
 • ak je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku pre obec
 1. Odňatie správy nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odňatie správy hnuteľného majetku pokiaľ jeho zostatková cena je nad hodnotu 33 000 €.
 3. Starosta obce schvaľuje odňatie správy hnuteľného majetku pokiaľ jeho zostatková cena je do hodnoty 33 000 €.
 4. Odňatie správy majetku sa vykoná prostredníctvom písomného protokoluodovzdaní a prevzatí, ktorý má podstatné náležitosti ako sú uvedené v článku 6 ods. 9.

Článok 8

Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce

 1. Majetok obce tvoria aj majetkové práva a pohľadávky.
 2. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha:
 • prijatie úveru /pôžičky/
 • poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
 • odpísanie a odpustenie nevymožiteľnej pohľadávky (daňovej aj nedaňovej) v hodnote prevyšujúcej 300 eur za podmienok stanovených v článku 8 týchto "Zásad"
 • dohoda o splátkach s lehotou splatnosti dlhšou ako 2 roky
 • poskytnutie dotácií (v zmysle platného VZN o dotáciách) 4a/
 1. O odpísaní a odpustení nevymožiteľnej pohľadávky obce v hodnote do 300 eur môže rozhodnúť starosta obce po prerokovaní v škodovej komisii na základe jej návrhu za podmienok stanovených v článku 8 týchto "Zásad".
 2. Pohľadávka je nevymožiteľná ak:
  1. vymáhanie od dlžníka alebo aj od iných osôb, od ktorých mohla byt vymáhaná, je bezvýsledné,
  2. majetkové pomery dlžníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu nedoplatku,
  3. majetok dlžníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných nákladovhotových výdavkov a správca dane rozhodnutím zastaví daňové exekučné konanie,
  4. je jej vymáhanie spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku,
  5. jej výška v úhrne nepresahuje 166 € (§61 zákona č.511/1992 Zb.)

  6. 5. Obec (správca dane) z vlastného podnetu odpíše daňovú pohľadávkukonkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní voči dlžníkovi alebo jej časť na základe:
 1. uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie,
 2. právoplatného uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
 3. právoplatného uznesenia súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
 4. právoplatného uznesenia súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate,
 5. právoplatného uznesenia súdu o oddlžení dlžníka, ktorým je fyzická osoba (§65a zákona č.511/1992 Zb.).

 

    Daňovú pohľadávku odpíše obec (správca dane) po splnení aspoň jedného z ustanovení článku 8   bod 5. Odpísanie daňovej pohľadávky, ktorá bola prihlásená do konkurzu nepodlieha schváleniu  v obecnom zastupiteľstve.

6.Obec (správca dane) z vlastného podnetu odpíše daňovú pohľadávku, po prerokovaní v škodovej komisii na základe jej návrhu, ktorá nebola prihlásená do konkurzného konania voči daňovému dlžníkovi, ak daňová pohľadávka spĺňa aspoň jednu podmienku uvedenú v článku 8 bod 4 týchto Zásad a je vedená v evidencii pohľadávok obce viac ako 5 rokov.odpísaní pohľadávky sa rozhodne v zmysle článku 8 bodu 2 a 3 týchto Zásad

7.Obec odpíše ostatné pohľadávky (napr. z obchodného styku) po prerokovaníškodovej komisii na základe jej návrhu, ak spĺňajú aspoň jednu podmienku uvedenú v článku 8 bod 4 týchto Zásad a sú v evidencii pohľadávok obce viac ako 5 rokov. O odpísaní pohľadávky sa rozhodne v zmysle článku 8 bodu 2 a 3 týchto Zásad.

 

Článok 9

Nakladanie s cennými papiermi

 1. Cenné papiere kryté majetkom obce môžu byť vydané len so súhlasom obecnézastupiteľstva za podmienok dodržania osobitných právnych predpisov. 5/

 

Článok 10

Evidencia a inventarizácia majetku

 1. Majetok obce sa eviduje a inventarizuje podľa zákona č.431/2002 Z.z.účtovníctve v z.n.p. a v zmysle vnútorného predpisu pre vykonanie inventarizácie majetku.
 2. Výsledky hodnotenia stavu majetku obcerámci vykonanej inventarizácie predkladá obecný úrad obecnému zastupiteľstvu spolu so správou hlavného kontrolóra 1 x ročne.

 

Článok 11

Nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

 1. Prebytočný hnuteľný majetok obce je majetok, ktorý obec, rozpočtové a príspevkové     organizácie alebo obcou založené právnické osoby trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh.
 2. Neupotrebiteľný majetok je taký majetok obce, ktorý pre svoje úplné opotrebovaniepoškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov nemôže už slúžiť svojmu účelu alebo určeniu.
 3. O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetkuobce rozhoduje starostazáklade odporúčania ústrednej inventarizačnej komisie a návrhu vyraďovacej komisie. O spôsobe naloženia s týmto majetkom rozhodujú:
  1. starosta obce do hodnoty 3 500 € zostatkovej ceny
  2. obecné zastupiteľstvo nad hodnotu 3 500 € zostatkovej ceny
 4. K rozhodnutiu o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku obce sa musí pripojiť doklad o tom, ako sa s majetkom naložilo.
 5. O spôsobe naloženia s prebytočným a neupotrebiteľným nehnuteľným majetkomobecné zastupiteľstvo.

 

Článok 12

Hospodárenie s majetkom obce

 1. 1.Orgány obce, rozpočtové a príspevkové organizácieobcou založené právnické osoby majú právo najmä:
  1. používať zverený majetok na plnenie svojich úloh
  2. vo všetkých majetkovoprávnych vzťahoch v rozsahu týchto "Zásad" vystupovaťmenom (právna subjektivita) a niesť majetkovú zodpovednosť (viď ods. 2) z týchto   vzťahov vyplývajúcu v súlade s týmito "Zásadami"
  3. správca obecného majetku nesmie majetok obce prevádzať do vlastníctva iných osôb,  majetok akýmkoľvek spôsobom zaťažiť, založiť, alebo zriadiť vecné bremenosúhlasu obecného zastupiteľstva
 2. Orgány obce, rozpočtové a príspevkové organizácie a obcou založené právnické osoby sú     povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
  1. starať sa o účelné a hospodárne využitie zvereného majetku v prospech rozvoja obce, jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia
  2. udržiavať a užívať majetok
  3. chrániť majetok obce pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
  4. používať všetky právne prostriedky na zachovanie majetku obce, na jeho ochranu, uplatňovať právo náhrady škody proti tým, ktorí za škodu zodpovedajú, uplatňovať právo na vydanie neoprávneného majetkového prospechu proti tomu, kto ho na úkor obce alebo organizácie či subjektu získal, vymáhať s tým súvisiace pohľadá
  5. plniť ďalšie povinnosti uložené obcou pri správe majetku obce
  6. viesť majetok obce v účtovníctve podľa osobitného predpisu 6/
  7. v termíne do 31.12. bežného kalendárneho roka vykonávať inventarizáciu majetku obce, podľa potreby aj mimoriadne

Článok 13

Záverečné ustanovenia

 1. Kontrolou nad dodržiavaním "Zásad" je poverený hlavný kontrolór obce.
 2. Zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom Petrovej Vsi dňa 14.05.2012

uznesením č.15/2012. Účinnosť nadobúdajú 15-tym dňom od dňa schválenia obecným zastupiteľstvom.

 1. Dňom účinnosti týchto zásad sa rušia zásady hospodárenia s majetkom obce zo dňa 30.9.2009.

 

 

V Petrovej Vsi dňa 13.05. 2012

 

                                                                                                   -------------------------------------

                                                                                                       Miroslav Pochylý

                                                                                                            starosta obce

 

 

Odkazy:

1/ Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

2/ Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Občiansky zákonník

3a/ Obchodný zákonník

4/ Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

4a/ Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

5/ Zákon č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

6/ Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

7/ Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

          

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre