Get Adobe Flash player

Pozvánka na zasadnutie OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Starosta  obce  P e t r o v a    V e s

_______________________

                                                     V Petrovej Vsi 22.08.2012

               P   O  Z  V  Á   N   K  A


         Podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                     z v o l á v a m

 

riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na deň

 

                          03. september 2012 t. j. pondelok o  19.00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Petrovej Vsi.


P R O G R A M :

l. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Voľba návrhovej komisie

4. Interpelácie poslancov

5. Návrh VZN č. 3/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať

   povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej  

   osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou

6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.07.2012

7. Návrh Zmeny rozpočtu k 30.09.2012

8. Rôzne: a. Príprava Posedenia s dôchodcami    

9. Diskusia

10. Rekapitulácia uznesení

11. Záver

 

 

 

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

                        

     Miroslav Pochylý                                                                       

       v.r.                                                                 

      starosta obce

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre