Get Adobe Flash player

Verejná vyhláška

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

 

OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI

Hollého 750, 905 01 Senica

                                     Č. j.: S/2012/00096-ZUNP                                          V Senici, dňa 14. 2. 2012


VEREJNÁ VYHLÁŠKA   č. 3/2012

 

O z n á m e n i e

o zverejnení Zásad pre umiestnenie nových pozemkov

pre Projekt pozemkových úprav v k. ú. Petrova Ves a Primoravské Lúky

 

Obvodný pozemkový úrad v Senici, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 5 písm. c) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

v zmysle § 11 ods. 23 zákona

 

z v e r e j ň u j e


Zásady pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Petrova Ves a Primoravské Lúky,

 

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto verejnej vyhlášky.

 

Obvodný pozemkový úrad v Senici zverejňuje Zásady pre umiestnenie nových pozemkov (ďalej len ZUNP) s tým, že budú vyvesené na úradnej tabuli Obvodného pozemkového úradu v Senici a na dočasnej úradnej tabuli na Obecnom úrade v Petrovej Vsi po dobu 15 dní. Materiál bude zverejnený na stránke Obvodného pozemkového úradu v Senici www.pozemkovyurad.sk i na stránke Obce Petrova Ves www.petrovaves.sk. Zároveň budú ZUNP doručené každému známemu vlastníkovi pozemkov v obvode Projektu pozemkových úprav v k. ú. Petrova Ves a v k. ú. Primoravské Lúky, spolu s návratkami na odsúhlasenie zásad. Návratky je potrebné zasielať na adresu:

 

Obvodný pozemkový úrad v Senici, Hollého 750, 905 01 Senica,

alebo osobne odovzdať na Obecný úrad v Petrovej Vsi

v termíne do 31. marca 2012.

 

Obvodný pozemkový úrad v Senici po tomto termíne vyhodnotí návratky a vypracuje protokol o schválení ZUNP. Za súhlas so zásadami sa v zmysle § 11 ods. 23 zákona považuje aj to, že vlastník nepošle návratku späť, nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.

Zásady na umiestnenie nových pozemkov k Projektu pozemkových úprav v k. ú. Petrova Ves a Primoravské Lúky boli v súlade s § 11 ods. 18 zákona dohodnuté so Združením účastníkov pozemkových úprav v Petrovej Vsi a Primoravských Lúkach.

- 2 -

Prvé pracovné stretnutie k návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov sa uskutočnilo na konci novembra 2011 na Obvodnom pozemkovom úrade v Senici, kde predložil správny orgán svoje doplnky do návrhu ZUNP vypracovaného zhotoviteľom. Takto doplnený návrh ZUNP bol prerokovaný s predstavenstvom Združenia účastníkov pozemkových úprav dňa 8. 12. 2011. Členovia predstavenstva predložili viacero oprávnených námietok k návrhu ZUNP, na základe ktorých zhotoviteľ návrh prepracoval a doplnil. Dňa 19. januára 2011 členovia Predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav odsúhlasili definitívne znenie návrhu ZUNP podľa § 11 ods. 18 zákona č. 330/1991 Zb. v platnom znení. Takto vypracovaný návrh ZUNP správny orgán zverejňuje touto vyhláškou.

Spolu s návrhom ZUNP Obvodný pozemkový úrad v Senici účastníkom konania doručuje pozvánku na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 2. 3. 2012 v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi. Toto verejné zhromaždenie bude venované návrhu ZUNP, odpovediam na dotazy, vysvetľovaniu nejasností tak, aby boli účastníci konania dostatočne informovaní pred tým, ako sa rozhodnú, či s návrhom ZUNP súhlasia, alebo nesúhlasia. Zároveň zhotoviteľ prerokuje návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov s účastníkmi pozemkových úprav podľa § 11 ods. 8 zákona č. 330/1991 Zb. v platnom znení.

 

                                             JUDr. Miroslava Š i m k o v á

                                             Riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Senici

Vyhotovila: Bc. Rybnikárová

 

Prílohy:

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Petrova Ves a Primoravské Lúky

Doručuje sa:

 1. Účastníci konania verejnou vyhláškou
 2. Združeniu účastníkov pozemkových úprav prostredníctvom predsedu predstavenstva ZÚPÚ – Ing. Stanislav Lasica, Petrova Ves č. 121
 3. Obecný úrad Petrova Ves 2 x,toho 1 exemplár za účelom vyvesenia
 4. Obecný úrad Letničie 2 x,toho 1 exemplár za účelom vyvesenia
 5. Obecný úrad Unín 2 x,toho 1 exemplár za účelom vyvesenia
 6. Obecný úrad Radimov 2x,toho 1 exemplár za účelom vyvesenia
 7. Mestský úrad Holíč 2 x,toho 1 exemplár za účelom vyvesenia
 8. Mestský úrad Gbely 2 x, ,toho 1 exemplár za účelom vyvesenia
 9. Mestský úrad Šaštín – Stráže 2 x,toho 1 exemplár za účelom vyvesenia
 10. Obecný úrad Smolinské 2 x,toho 1 exemplár za účelom vyvesenia
 1. Obvodný pozemkový úrad v Senici 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia + spis


Vyvesené:                           Potvrdenie obce:                       Zvesené: