Get Adobe Flash player

Pozvánka na zasadnutie OZ

Užívateľské hodnotenie: / 2
SlabéDobré 
Obecné informácie

Starosta obce  P e t r o v a    V e s                                                                                       

V Petrovej Vsi 05.12.2011

 

               P   O  Z  V  Á   N   K  A

 

Podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/l990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov

                     z v o l á v a m

riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na deň

 

                         12. december 2011 t. j. pondelok o  18.00 hod.

              do zasadačky Obecného úradu v Petrovej Vsi.

 

P R O G R A M :

l. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Voľba návrhovej komisie

4. Interpelácie poslancov

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na

   rok 2012

6. Návrh na Zmenu č. 1/2011 VZN o miestnom poplatku za komunálny  

   odpad a drobné stavebné odpady

7. Návrh na Zmenu č. 1/2011 VZN o niektorých poplatkoch

8. Zmena rozpočtu k 31.12.2011    

9. Návrh Programového rozpočtu na rok 2012

10. Návrh Plánu práce OZ na I. polrok 2012

11. Návrh plánu kontrol vykonané hlavným kontrolórom obce na I.  

     polrok 2012

12. Rôzne

13.Diskusia

14.Rekapitulácia uznesení

15.Záver

 

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

                                                    

 

                            Miroslav Pochylý v.r.                                                                                  

                             starosta obce

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre