Get Adobe Flash player
POZRITE SI: vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a zámer predaja obecného majetku v príslušných záložkách.

Najnovšie hlásenia

Užívateľské hodnotenie: / 30
SlabéDobré 

19. 07. 2019

Obec Štefanov s DH Štefanovjanka Vás pozývajú na III. ročník Memoriál Jána Zemánka, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21. 07. 2019 v areáli KD Štefanov. Začiatok je o 14.30 hod. Účinkujú: DH Štefanovjanka, DH Búranka, DH Vištučanka, DH Unínčanka a na záver DH Kumpanovi muzikanti. Moderátorom programu je Franta Uher. Vstupné je 8 €.


ŠK Petrova Ves Vás pozýva v piatok 19. 07. 2019 od 18.00 hod do ŠportBaru na ihrisku na grilované makrely, bravčové a kuracie cigánske pečienky.


Družstevná reštaurácia Vás pozýva v piatok 19. 07. 2019 od 17.00 hod na príjemné posedenie pri dobrom guláši a cigánskej pečienke.


ŠK Petrova Ves pozýva priaznivcov futbalu na prípravný futbalový zápas, ktorý odchádza odohrať mužstvo dospelých v sobotu 20. 07. 2019 do Kopčan. Začiatok zápasu je o 18.00 hod.


Obvodný lekár v Uníne MUDr. Landl oznamuje, že od 22. 07. 2019 do 30. 07. 2019 nebude ordinovať. Zástup pre dospelých je MUDr. Uhlíková, pre deti do 25. 07. 2019 MUDr. Vicenová v Skalici a od 26. 07. 2019 do 30. 07. 2019 MUDr. Vrbová v Skalici. Zdravotná sestra bude na ambulanciách v Uníne prítomná denne od 6.30 hod do 12.30 hod a na ambulancií v Štefanove denne od 7.00 hod do 8.30 hod.


Žiadame občanov, ktorí nemajú zaplatené dane a poplatky na rok 2019, aby ich prišli zaplatiť.Žiadame rodičov detí na IBV, aby poučili svoje deti o nebezpečenstve, ktoré im hrozí pri hraní sa u transformačnej stanice vysokého napätia v lokalite IBV Peklo a upozornili ich na zákaz vyliezania na stožiar trafostanice.


Žiadame občanov, aby stavebný materiál nevyvážali k oploteniu RD pri panelovej ceste, smerom na Letničie a na iné verejné priestranstvá. Takýto odpad je potrebné odviesť na skládku odpadov.


Žiadame rodičov, aby kontrolovali svoje deti, nakoľko ničia oplotenie farskej záhrady pri nákupnom stredisku COOP Jednota.


Upozorňujeme občanov, že používanie zábavnej pyrotechniky je upravené v zákone č. 58/2014 Z. z. Apelujeme na verejnosť a na rodičov, aby ich deti nepoužívali zábavnú pyrotechniku v čase, keď to zákon nedovoľuje (okrem 31. 12. - 01. 01). Každý rodič zodpovedá za správanie sa svojich detí. Používanie zábavnej pyrotechniky v nesúlade s týmto zákonom je správny delikt. Zároveň takéto konanie zhoršuje zdravotné problémy chorým ľuďom, spôsobuje traumu malým ďeťom, seniorom, domácim a voľne žijúcim zvieratám a tiež zhoršuje kvalitu životného prostredia. Dodržiavaním zásad občianskeho spolunažívania a dôslednejšou kontrolou voľnočasových činností svojich detí prispejeme k lepšej kvalite života v našej obci.


Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali so svojimi vozidlami na obecných cestách najmä na ulici Kaniža, na Novej ulici, ale i na ostatných uliciach, nakoľko v prípade ďalšieho sneženia nebude môcť obec na predmetných uliciach zabezpečiť zimnú údržbu.


Oznamujeme občanom, že priestranstvo určené na zvoz orezaných konárov nie je určené na zvoz pokosenej trávy a lístia. Pokosenú trávu a lístie je potrebné zhodnotiť kompostovaním vo svojej záhrade. V prípade, že nie je možné trávu a lístie kompostovať je možnosť dohodnúť si jej odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Vážení občania, v našom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených do tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú umiestnené v predajni COOP Jednota a na obecnom úrade. Odovzdaním použítých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.


Vážení občania, nakoľko sa v poslednom čase vyskytlo viacero prípadov, kedy sa psy voľne pohybovali po našej obci a ohrozovali svoje okolie, upozorňujeme ich majiteľov na povinnosť dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie obce o chove, vodení a držaní psov na územní obce Petrova Ves. Na základe tohto nariadenia je zakázaný voľný pohyb psov po našej obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa viesť psa na vôdzke a zabezpečiť aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie.

Za porušovanie povinností podľa tohto nariadenia a zákona č.282/2002 z. Z. je obec oprávnená ukladať pokutu až do výšky 166 ,- €.


Obvodný lekár v Uníne, MUDr. Marián Landl oznamuje, že až do odvolania nebude na ambulanciách v Uníne utorky a štvrtky ordinovať.


Vážení občania, i v našej obci sa vyskytol prípad, keď neznáma osoba telefonicky na pevnú linku kontaktovala občianku s tým, že niekto z rodinných príslušníkov (syn, dcéra, vnuk) spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej si poranil jazyk a preto nemôže hovoriť a za účelom zaplatenia škody, resp. ošetrenia inej osoby potrebuje určitú finančnú čiastku. Uvedenú finančnú čiastku žiada zaslať na účet. Neznáma osoba sa snaží celú situáciu časovo súriť a tým vyvíjať na občana psychický tlak. V prípade, že budete takouto osobou kontaktovaní, na uvedené telefonáty nijako nereagujte, v žiadnom prípade nezasielajte peniaze na účet, nikomu ich ani osobne neodovzdávajte, taktiež nevpúšťajte cudzie osoby do svojho domu alebo bytu. Overte si u príbuzných, či sa naozaj niečo nestalo a následne kontaktujte políciu na linke 158.


Upozorňujeme občanov, že je zákaz sypania odpadu za cintorín. Na odpad z cintorína sú určené kontajnery umiestnené pri vstupe na cintorín.


Základným pravidlom, ktoré by mali dodržiavať všetci majitelia psov je zabezpečiť si psov aby sa voľne nepohybovali po obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa psa zbieranie jeho exkrementov. Túto povinnosť nám ukladá zákon. Psí exkrement je možné vhodiť do popolnice určenej na bežný komunálny odpad. Nedovoľme, aby tuhé výkaly psov znečisťovali blízke okolie bytových a rodinných domov, zvýšime tým kvalitu života v našej obci.


Žiadame občanov aby do kanalizácie nesplachovali veci, ktoré tam nepatria. Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní. Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba v zmysle zákona o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad kompostovaním. Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu.


Žiadame občanov, ak budú mať nadrozmerný odpad zo skla, ktorý nebude možné vhodiť do kontajnera na to určeného aby takýto odpad odovzdali na zbernom mieste obecného úradu, prípadne dohodli si jeho odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, aby na parkovanie využívali dvore svojich rodinných domov, prípadne vjazdy k nim. Je zakázané parkovať na chodníkoch a travnatých plochách verejného priestranstva!

Zároveň žiadame vlastníkov pozemkov, aby orezali konáre stromov zasahujúce do chodníkov a miestnych komunikácií, aby sa zabezpečil bezpečný chod chodcov.
·Â Â Â Â Â Â  Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní.  Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba  v zmysle zákone o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad  kompostovaním.  Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu. 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre