Get Adobe Flash player

Najnovšie hlásenia

Užívateľské hodnotenie: / 28
SlabéDobré 

16. 01. 2019

ÚPSVaR Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na referáte poradenskopsychologických služieb.

Na úseku sociálnoprávnej ochrany: 2 voľné štátnozamestnanecké miesta

Na úseku sociálnej kurately: 1 voľné štátnozamestnanecké miesto

Požadované je ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa v študijných odboroch: sociálna práca, právo, sociálne služby, verejená politika a verejná správa a v rôznych pedagogických odboroch.

Na úseku poradenskopsychologických služieb: 1 voľné miesto (požadované vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia).

Kompeltnú ponuku voľných štátnozamestnaneckých miest aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača, ako aj možnosť prihlásiť sa do výberového konania nájdete na internetovej stránke https://open.slovensko.sk. V prípade otázok je možné kontaktovať aj priamo ÚPSVaR Malacky.


15. 01. 2019

Roľnícke družstvo Petrova Ves oznamuje členom družstva, ktorí majú záujem o naturálne ošípané, aby si ich upísali čo najskôr u sl. Beňovej, pretože sú v hmotnosti 140 kg - 160 kg. Z tohto dôvodu v mesiaci marec ošípané nebudú.


ŠK Petrova Ves oznamuje, že sú v predaji posledné vstupenky na 13. ročník Športového plesu, ktorý sa bude konať v sobotu 19. 01. 2019 v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi. Cena vstupenky je 20 €. V cene vstupenky je zahrnutá večera, víno, nealko, káva a drobné pochutiny. Vstupenky sa dajú zakúpiť na OcÚ, na mieste nebude možné vstupenky zakúpiť z dôvodu rezervácie večere.


Oznamujeme, že vo štvrtok 17. 01. 2019 sa budú vyvážať plasty a papier.

09. 01. 2019

Upozorňujeme občanov na povinnosť nahlásenia zmeny vo vlastníctve nehnuteľností. Kto v roku 2018 prevádzal výstavbu drobnej stavby alebo hospodárskej budovy, kolaudáciu rodinného domu, taktiež u koho prišlo k zmene vlastníckych vzťahov je potrebné tieto zmeny nahlásiť do 31. 01.2 019 na OcÚ.


Spoločnosť DAKO, s. r. o. Borský Mikuláš oznamuje občanom, že otvorila novovybudovanú čistiareň a práčovňu LAVANDERIA na Sadovej ulici č. 1865/28 v Borskom Mikuláši. Bude čistiť kabáty, bundy, kožuchy, obleky, prať prádlo, obrusy a iné. Čistiareň a práčovňa bude otvorená v pondelok až piatok od 8.00 h do 17.30 h a v sobotu od 8.00 h do 12.00 h.


Športový klub oznamuje, že dáva do prenájmu priestory baru na ihrisku v Petrovej Vsi. Priestory budú k dispozícií od 02. 01. 2019. Viac informácií na tel. č. 0905 961 356.


Vedúca Poštového úradu v Petrovej Vsi upozorňuje občanov, že od 01. 12. 2018 prišlo k zmene otváracích hodín na Pošte v Petrovej Vsi:

pondelok, štvrtok, piatok: 7.00 h - 12.00 h

utorok: 7.00 h - 10.00 h

streda: 7.00 h - 12.00 h; 15.00 h - 17.00 hOznamujeme občanom, že priestranstvo určené na zvoz orezaných konárov nie je určené na zvoz pokosenej trávy a lístia. Pokosenú trávu a lístie je potrebné zhodnotiť kompostovaním vo svojej záhrade. V prípade, že nie je možné trávu a lístie kompostovať je možnosť dohodnúť si jej odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Vážení občania, v našom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených do tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú umiestnené v predajni COOP Jednota a na obecnom úrade. Odovzdaním použítých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.


Vážení občania, nakoľko sa v poslednom čase vyskytlo viacero prípadov, kedy sa psy voľne pohybovali po našej obci a ohrozovali svoje okolie, upozorňujeme ich majiteľov na povinnosť dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie obce o chove, vodení a držaní psov na územní obce Petrova Ves. Na základe tohto nariadenia je zakázaný voľný pohyb psov po našej obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa viesť psa na vôdzke a zabezpečiť aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie.

Za porušovanie povinností podľa tohto nariadenia a zákona č.282/2002 z. Z. je obec oprávnená ukladať pokutu až do výšky 166 ,- €.


Obvodný lekár v Uníne, MUDr. Marián Landl oznamuje, že až do odvolania nebude na ambulanciách v Uníne utorky a štvrtky ordinovať.


Vážení občania, i v našej obci sa vyskytol prípad, keď neznáma osoba telefonicky na pevnú linku kontaktovala občianku s tým, že niekto z rodinných príslušníkov (syn, dcéra, vnuk) spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej si poranil jazyk a preto nemôže hovoriť a za účelom zaplatenia škody, resp. ošetrenia inej osoby potrebuje určitú finančnú čiastku. Uvedenú finančnú čiastku žiada zaslať na účet. Neznáma osoba sa snaží celú situáciu časovo súriť a tým vyvíjať na občana psychický tlak. V prípade, že budete takouto osobou kontaktovaní, na uvedené telefonáty nijako nereagujte, v žiadnom prípade nezasielajte peniaze na účet, nikomu ich ani osobne neodovzdávajte, taktiež nevpúšťajte cudzie osoby do svojho domu alebo bytu. Overte si u príbuzných, či sa naozaj niečo nestalo a následne kontaktujte políciu na linke 158.


Upozorňujeme občanov, že je zákaz sypania odpadu za cintorín. Na odpad z cintorína sú určené kontajnery umiestnené pri vstupe na cintorín.


Základným pravidlom, ktoré by mali dodržiavať všetci majitelia psov je zabezpečiť si psov aby sa voľne nepohybovali po obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa psa zbieranie jeho exkrementov. Túto povinnosť nám ukladá zákon. Psí exkrement je možné vhodiť do popolnice určenej na bežný komunálny odpad. Nedovoľme, aby tuhé výkaly psov znečisťovali blízke okolie bytových a rodinných domov, zvýšime tým kvalitu života v našej obci.


Žiadame občanov aby do kanalizácie nesplachovali veci, ktoré tam nepatria. Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní. Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba v zmysle zákona o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad kompostovaním. Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu.


Žiadame občanov, ak budú mať nadrozmerný odpad zo skla, ktorý nebude možné vhodiť do kontajnera na to určeného aby takýto odpad odovzdali na zbernom mieste obecného úradu, prípadne dohodli si jeho odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, aby na parkovanie využívali dvore svojich rodinných domov, prípadne vjazdy k nim. Je zakázané parkovať na chodníkoch a travnatých plochách verejného priestranstva!

Zároveň žiadame vlastníkov pozemkov, aby orezali konáre stromov zasahujúce do chodníkov a miestnych komunikácií, aby sa zabezpečil bezpečný chod chodcov.
·Â Â Â Â Â Â  Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní.  Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba  v zmysle zákone o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad  kompostovaním.  Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu. 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre