Get Adobe Flash player

Najnovšie hlásenia

Užívateľské hodnotenie: / 27
SlabéDobré 

16. 07. 2018

Kapela Kollárovci Vás pozýva na koncert, ktorý sa uskutoční 10.10.2018 o 19.00 h v Kultúrnom dome vo Veľkom Grobe. Cena vstupenky je 17,- €. Vstupenky je možnosť zakúpiť na Obecnom úrade vo Veľkom Grobe.


Oznamujeme, že v štvrtok 19.07.2018 sa budú po obci zbierať plasty a papier.


Inteva v priemyselnom parku medzi Zohorom a Malackami hľadá zamestnancov. Ide o montáž a kompletizáciu strešných okien. Práca je vhodná pre mužov. Pracuje sa na 3 zmeny (ranná, poobedná a nočná). Nástupná mzda je 958 € brutto + stravné lístky. Zamestnancom sú poskytované týždenné zálohy. Doprava z Petrovej Vsi je zabezpečená zadarmo. Pre viac informácií volajte 0908 419 392.


Vážení občania, nakoľko sa v poslednom čase vyskytlo viacero prípadov, kedy sa psy voľne pohybovali po našej obci a ohrozovali svoje okolie, upozorňujeme ich majiteľov na povinnosť dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie obce o chove, vodení a držaní psov na územní obce Petrova Ves. Na základe tohto nariadenia je zakázaný voľný pohyb psov po našej obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa viesť psa na vôdzke a zabezpečiť aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie.

Za porušovanie povinností podľa tohto nariadenia a zákona č.282/2002 z. Z. je obec oprávnená ukladať pokutu až do výšky 166 ,- €.


Oznamujeme, že informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí sú zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce Petrova Ves.


Oznamujeme, že v nedeľu 29.07.2018 pôjde autobus na púť do Marianky. Poplatok za autobus je 5,-€. Kto má záujem môže sa prihlásiť u pani Pavlačkovej.


Obec Unín oznamuje záujemcom o pálenie ovocných destilátov v unínskej pálenici, že sa môžu prihlásiť u vedúceho pálenice p. Petra Hoferku osobne, alebo telefonicky na č. tel.6628226 alebo 0908278688 po 16.00 h alebo až večer. Pálenica bude v prevádzke od 03.09.2018.


Obvodný lekár v Uníne, MUDr. Marián Landl oznamuje, že až do odvolania nebude na ambulanciách v Uníne utorky a štvrtky ordinovať.


Vážení občania, i v našej obci sa vyskytol prípad, keď neznáma osoba telefonicky na pevnú linku kontaktovala občianku s tým, že niekto z rodinných príslušníkov (syn, dcéra, vnuk) spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej si poranil jazyk a preto nemôže hovoriť a za účelom zaplatenia škody, resp. ošetrenia inej osoby potrebuje určitú finančnú čiastku. Uvedenú finančnú čiastku žiada zaslať na účet. Neznáma osoba sa snaží celú situáciu časovo súriť a tým vyvíjať na občana psychický tlak. V prípade, že budete takouto osobou kontaktovaní, na uvedené telefonáty nijako nereagujte, v žiadnom prípade nezasielajte peniaze na účet, nikomu ich ani osobne neodovzdávajte, taktiež nevpúšťajte cudzie osoby do svojho domu alebo bytu. Overte si u príbuzných, či sa naozaj niečo nestalo a následne kontaktujte políciu na linke 158.


Oznamujeme, že sa vyberajú dane a poplatky na rok 2018.


Upozorňujeme občanov, že je zákaz sypania odpadu za cintorín. Na odpad z cintorína sú určené kontajnery umiestnené pri vstupe na cintorín.


Základným pravidlom, ktoré by mali dodržiavať všetci majitelia psov je zabezpečiť si psov aby sa voľne nepohybovali po obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa psa zbieranie jeho exkrementov. Túto povinnosť nám ukladá zákon. Psí exkrement je možné vhodiť do popolnice určenej na bežný komunálny odpad. Nedovoľme, aby tuhé výkaly psov znečisťovali blízke okolie bytových a rodinných domov, zvýšime tým kvalitu života v našej obci.


Začína čas jarných upratovaní a prác v záhrade pri ktorých vzniká zelený a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. V zmysle zákona o odpadoch sme povinní tento odpad zhodnotiť kompostovaním vo svojich záhradách. Týmto žiadame občanov, aby nevyvážali spomínaný odpad za svoje domy a záhrady na verejné priestranstvá obce. Zároveň oznamujeme, že termín jarného zvozu orezaných konárov pracovníkmi obce bude vopred oznámený v miestnom rozhlase.


Žiadame občanov aby do kanalizácie nesplachovali veci, ktoré tam nepatria. Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní. Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba v zmysle zákona o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad kompostovaním. Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu.


Žiadame občanov, ak budú mať nadrozmerný odpad zo skla, ktorý nebude možné vhodiť do kontajnera na to určeného aby takýto odpad odovzdali na zbernom mieste obecného úradu, prípadne dohodli si jeho odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, aby na parkovanie využívali dvore svojich rodinných domov, prípadne vjazdy k nim. Je zakázané parkovať na chodníkoch a travnatých plochách verejného priestranstva!

Zároveň žiadame vlastníkov pozemkov, aby orezali konáre stromov zasahujúce do chodníkov a miestnych komunikácií, aby sa zabezpečil bezpečný chod chodcov.


Upozorňujeme občanov, že je ZÁKAZ SYPANIA ODPADU, TRÁVY A KONÁROV za cintorín a na všetky verejné priestranstvá. Pokuta môže byť do výšky 1 500,-€.
·Â Â Â Â Â Â  Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní.  Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba  v zmysle zákone o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad  kompostovaním.  Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu. 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre