Get Adobe Flash player
POZRITE SI: je zverejnený Návrh záverečného účtu za rok 2018 a stanovisko HK k tomuto účtu v sekcii Obecné informácie-Záverečný účet obce

Najnovšie hlásenia

Užívateľské hodnotenie: / 30
SlabéDobré 

13. 05. 2019

Oznamujeme, že sa vyberajú dane a poplatky na rok 2019.


Cukrárstvo Petra Gertnerová Hodonín oznamuje, že v stredu 15. 05. 2019 o 16.00 h bude pri kultúrnom dome prezentovať a objednávať zákusky menších velkostí k hodom. Dodávka zákuskov bude v piatok pred hodami 07. 06. 2019.  Ďalej ponúkajú cenovo výhodné krabice. Vlastný výber druhov a množstva je možný. Zákusky sa dajú objednať aj telefonicky na t. č. 774 311 106.


Vedúca Poštového úradu v Petrovej Vsi oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude pošta dňa 15. 05. 2019 a 16. 05. 2019, t. j. streda a štvrtok otvorená nasledovne:

15. 05. 2019 (streda) ZATVORENÉ

16. 05. 2019 (štvrtok) 13.00 h - 17.00 h


Kamenárstvo Grebeníčková Denisa oznamuje, že prijíma objednávaky na rok 2019 a to renováciu hrobov, čistenie, prebrusovanie, impregnácia, všetky opravy.

Ďalej ponúkajú:

- doplnky: lampy, vázy, kríže, sochy

- písmo: sekanie, zlatenie, striebrenie, čiernenie.

Pri uzatvorení objednávky je 30 % zľava. Informácie a objednávky sa budú brať na miestnom cintoríne v stredu 15. 05. 2019 od 11.00 h do 12.00 h.


V stredu 15. 05. 2019 sa bude vyvážať odpad z popoľníc.


Firma PIVÁK - METAL, s. r. o. hľadá pracovníkov na pozíciu pomocný pracovník v zámočníckej výrobe. Mzda od 4 € do 7 € podľa druhu vykonávanej práce. Môže byť aj dôchodca alebo študent na brigádu. uchádzači sa môžu hlásiť telefonicky na čísle 0905 849 535, alebo osobne na prevádzke Obrancov mieru 303, Gbely denne od 6.30 h do 16.00 h.


 


Žiadame rodičov detí na IBV, aby poučili svoje deti o nebezpečenstve, ktoré im hrozí pri hraní sa u transformačnej stanice vysokého napätia v lokalite IBV Peklo a upozornili ich na zákaz vyliezania na stožiar trafostanice.


Žiadame občanov, aby stavebný materiál nevyvážali k oploteniu RD pri panelovej ceste, smerom na Letničie a na iné verejné priestranstvá. Takýto odpad je potrebné odviesť na skládku odpadov.


Žiadame rodičov, aby kontrolovali svoje deti, nakoľko ničia oplotenie farskej záhrady pri nákupnom stredisku COOP Jednota.


Upozorňujeme občanov, že používanie zábavnej pyrotechniky je upravené v zákone č. 58/2014 Z. z. Apelujeme na verejnosť a na rodičov, aby ich deti nepoužívali zábavnú pyrotechniku v čase, keď to zákon nedovoľuje (okrem 31. 12. - 01. 01). Každý rodič zodpovedá za správanie sa svojich detí. Používanie zábavnej pyrotechniky v nesúlade s týmto zákonom je správny delikt. Zároveň takéto konanie zhoršuje zdravotné problémy chorým ľuďom, spôsobuje traumu malým ďeťom, seniorom, domácim a voľne žijúcim zvieratám a tiež zhoršuje kvalitu životného prostredia. Dodržiavaním zásad občianskeho spolunažívania a dôslednejšou kontrolou voľnočasových činností svojich detí prispejeme k lepšej kvalite života v našej obci.


Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali so svojimi vozidlami na obecných cestách najmä na ulici Kaniža, na Novej ulici, ale i na ostatných uliciach, nakoľko v prípade ďalšieho sneženia nebude môcť obec na predmetných uliciach zabezpečiť zimnú údržbu.


Oznamujeme občanom, že priestranstvo určené na zvoz orezaných konárov nie je určené na zvoz pokosenej trávy a lístia. Pokosenú trávu a lístie je potrebné zhodnotiť kompostovaním vo svojej záhrade. V prípade, že nie je možné trávu a lístie kompostovať je možnosť dohodnúť si jej odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Vážení občania, v našom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených do tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú umiestnené v predajni COOP Jednota a na obecnom úrade. Odovzdaním použítých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.


Vážení občania, nakoľko sa v poslednom čase vyskytlo viacero prípadov, kedy sa psy voľne pohybovali po našej obci a ohrozovali svoje okolie, upozorňujeme ich majiteľov na povinnosť dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie obce o chove, vodení a držaní psov na územní obce Petrova Ves. Na základe tohto nariadenia je zakázaný voľný pohyb psov po našej obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa viesť psa na vôdzke a zabezpečiť aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie.

Za porušovanie povinností podľa tohto nariadenia a zákona č.282/2002 z. Z. je obec oprávnená ukladať pokutu až do výšky 166 ,- €.


Obvodný lekár v Uníne, MUDr. Marián Landl oznamuje, že až do odvolania nebude na ambulanciách v Uníne utorky a štvrtky ordinovať.


Vážení občania, i v našej obci sa vyskytol prípad, keď neznáma osoba telefonicky na pevnú linku kontaktovala občianku s tým, že niekto z rodinných príslušníkov (syn, dcéra, vnuk) spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej si poranil jazyk a preto nemôže hovoriť a za účelom zaplatenia škody, resp. ošetrenia inej osoby potrebuje určitú finančnú čiastku. Uvedenú finančnú čiastku žiada zaslať na účet. Neznáma osoba sa snaží celú situáciu časovo súriť a tým vyvíjať na občana psychický tlak. V prípade, že budete takouto osobou kontaktovaní, na uvedené telefonáty nijako nereagujte, v žiadnom prípade nezasielajte peniaze na účet, nikomu ich ani osobne neodovzdávajte, taktiež nevpúšťajte cudzie osoby do svojho domu alebo bytu. Overte si u príbuzných, či sa naozaj niečo nestalo a následne kontaktujte políciu na linke 158.


Upozorňujeme občanov, že je zákaz sypania odpadu za cintorín. Na odpad z cintorína sú určené kontajnery umiestnené pri vstupe na cintorín.


Základným pravidlom, ktoré by mali dodržiavať všetci majitelia psov je zabezpečiť si psov aby sa voľne nepohybovali po obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa psa zbieranie jeho exkrementov. Túto povinnosť nám ukladá zákon. Psí exkrement je možné vhodiť do popolnice určenej na bežný komunálny odpad. Nedovoľme, aby tuhé výkaly psov znečisťovali blízke okolie bytových a rodinných domov, zvýšime tým kvalitu života v našej obci.


Žiadame občanov aby do kanalizácie nesplachovali veci, ktoré tam nepatria. Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní. Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba v zmysle zákona o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad kompostovaním. Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu.


Žiadame občanov, ak budú mať nadrozmerný odpad zo skla, ktorý nebude možné vhodiť do kontajnera na to určeného aby takýto odpad odovzdali na zbernom mieste obecného úradu, prípadne dohodli si jeho odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, aby na parkovanie využívali dvore svojich rodinných domov, prípadne vjazdy k nim. Je zakázané parkovať na chodníkoch a travnatých plochách verejného priestranstva!

Zároveň žiadame vlastníkov pozemkov, aby orezali konáre stromov zasahujúce do chodníkov a miestnych komunikácií, aby sa zabezpečil bezpečný chod chodcov.
·Â Â Â Â Â Â  Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní.  Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba  v zmysle zákone o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad  kompostovaním.  Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu. 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre