Get Adobe Flash player
Pozrite si zoznam kandidátov na starostu a poslancov v komunálnych voľbách v našej obci v sekcii Komunálne voľby 2018.

Najnovšie hlásenia

Užívateľské hodnotenie: / 28
SlabéDobré 

24. 09. 2018

Englerov dvor Vám ponúka zemiaky na uskladnenie, cibuľu, rezanú kapustu, hlávkovovú kapustu, kvasenú kapustu, kŕmne zmesi, obilie, kŕmne zemiaky, malé balíky - seno a slamu. Englerov dvor zároveň oznamuje, že zahajujú predaj rezanej kapusty, ponúkajú tekvice na Haloween aj Hokaidó, muškátové a iné jedlé na varenie. Predaj je na Englerovom dvoje za Holíčom smer Bratislava.


Oznamujeme, že 25.09.2018 sa po sv.omši bude upratovať úroda z kostola. Prosíme všetkých, aby si prišli po svoje plodiny a košíky.


Vedúca Poštového úradu v Petrovej Vsi oznamuje, že v stredu 26.09.2018 bude Pošta v Petrovej Vsi z prevádzkových dôvodov zatvorená.


Obvodný lekár v Uníne MUDr. Marián Landl oznamuje, že v utorok 25.09.2018 bude na ambulanciách v Uníne ordinovať v čase od 09.00 h do 11.30 h.

MUDr. Marián Landl zároveň oznamuje, že piatok 28.09.2018 nebude ordinovať. Zdravotná sestra bude na ambluancii v Štefanove prítomná v čase od 7.00 h do 8.30 h a v Uníne v čase od 6.30 h do 12.30 h.

20.09. 2018

Vážení občania, v našom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených do tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú umiestnené v predajni COOP Jednota a na obecnom úrade. Odovzdaním použítých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.


Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že od 17.09.2018 do 30.09.2018 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca po zverejnení železničných cestovných poriadkov, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme. Vaše pripomienky môžete zasielať do 30.09.2018 e-mailom alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť a Trnavskému samosprávnemu kraju odboru dopravnej politiky na vedomie.


Stavebniny Čestav s. r. o. Sekule Vám týmto oznamujú, že predávajú štrk, piesok, drvený a plavený kameň, zámkovú dlažbu, debniace tvárnice, betónové panelové ploty, vodomerné šachty, OSB dosky, sadrokartónový a zatepľovací systém, spojovací, železiarsky a iný stavebný materiál. Ďalej oznamujú občanom, že rozšírili sortiment o záhradné dekoračné prvky - imitácia dreva. V prípade záujmu môžete volať na tel. č. : 0918 378 386 alebo osobne prísť do stavebním v Sekuliach na železničnej stanici. Všetko o stavebninách nájdete na www.cestav.sk


Roľnícke družstvo Petrova Ves oznamuje, že predáva mak. Cena za 1 kg je 4,50 €. Predáva sa v kancelárii RD od 7.9.2018 v pracovné dni od 8.00 do 14.00 h.


Oznamujeme občanom, že priestranstvo určené na zvoz orezaných konárov nie je určené na zvoz pokosenej trávy. Pokosenú trávu je potrebné zhodnotiť kompostovaním vo svojej záhrade. V prípade, že nie je možné pokosenú trávu kompostovať je možnosť dohodnúť si jej odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Vážení občania, nakoľko sa v poslednom čase vyskytlo viacero prípadov, kedy sa psy voľne pohybovali po našej obci a ohrozovali svoje okolie, upozorňujeme ich majiteľov na povinnosť dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie obce o chove, vodení a držaní psov na územní obce Petrova Ves. Na základe tohto nariadenia je zakázaný voľný pohyb psov po našej obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa viesť psa na vôdzke a zabezpečiť aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie.

Za porušovanie povinností podľa tohto nariadenia a zákona č.282/2002 z. Z. je obec oprávnená ukladať pokutu až do výšky 166 ,- €.


Obvodný lekár v Uníne, MUDr. Marián Landl oznamuje, že až do odvolania nebude na ambulanciách v Uníne utorky a štvrtky ordinovať.


Vážení občania, i v našej obci sa vyskytol prípad, keď neznáma osoba telefonicky na pevnú linku kontaktovala občianku s tým, že niekto z rodinných príslušníkov (syn, dcéra, vnuk) spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej si poranil jazyk a preto nemôže hovoriť a za účelom zaplatenia škody, resp. ošetrenia inej osoby potrebuje určitú finančnú čiastku. Uvedenú finančnú čiastku žiada zaslať na účet. Neznáma osoba sa snaží celú situáciu časovo súriť a tým vyvíjať na občana psychický tlak. V prípade, že budete takouto osobou kontaktovaní, na uvedené telefonáty nijako nereagujte, v žiadnom prípade nezasielajte peniaze na účet, nikomu ich ani osobne neodovzdávajte, taktiež nevpúšťajte cudzie osoby do svojho domu alebo bytu. Overte si u príbuzných, či sa naozaj niečo nestalo a následne kontaktujte políciu na linke 158.


Upozorňujeme občanov, že je zákaz sypania odpadu za cintorín. Na odpad z cintorína sú určené kontajnery umiestnené pri vstupe na cintorín.


Základným pravidlom, ktoré by mali dodržiavať všetci majitelia psov je zabezpečiť si psov aby sa voľne nepohybovali po obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa psa zbieranie jeho exkrementov. Túto povinnosť nám ukladá zákon. Psí exkrement je možné vhodiť do popolnice určenej na bežný komunálny odpad. Nedovoľme, aby tuhé výkaly psov znečisťovali blízke okolie bytových a rodinných domov, zvýšime tým kvalitu života v našej obci.


Žiadame občanov aby do kanalizácie nesplachovali veci, ktoré tam nepatria. Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní. Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba v zmysle zákona o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad kompostovaním. Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu.


Žiadame občanov, ak budú mať nadrozmerný odpad zo skla, ktorý nebude možné vhodiť do kontajnera na to určeného aby takýto odpad odovzdali na zbernom mieste obecného úradu, prípadne dohodli si jeho odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, aby na parkovanie využívali dvore svojich rodinných domov, prípadne vjazdy k nim. Je zakázané parkovať na chodníkoch a travnatých plochách verejného priestranstva!

Zároveň žiadame vlastníkov pozemkov, aby orezali konáre stromov zasahujúce do chodníkov a miestnych komunikácií, aby sa zabezpečil bezpečný chod chodcov.


Upozorňujeme občanov, že je ZÁKAZ SYPANIA ODPADU, TRÁVY A KONÁROV za cintorín a na všetky verejné priestranstvá. Pokuta môže byť do výšky 1 500,-€.
·Â Â Â Â Â Â  Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní.  Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba  v zmysle zákone o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad  kompostovaním.  Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu. 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre