Get Adobe Flash player
V časti Predaj obecného majetku bola zverejnená Obchodná verejná súťaž č. 2/2021 na predaj pozemku v lokalite IBV Peklo II.

Štatút obce

Užívateľské hodnotenie: / 3
SlabéDobré 

OBEC PETROVA VES

Všeobecne záväzné nariadenie č.


                                                            stiahnite si TU


 

ŠTATÚT OBCE PETROVA VES


                                                                          Vyvesené dňa 01. augusta 2010  pred konaním  OZ


 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Petrovej Vsi  dňa  24. augusta 2010  uznesením číslo 33/2010

 

 

Zvesené dňa:  17. septembra 2010

 

  

Miroslav Pochylý

starosta obce Petrova Ves

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

v y d á v a

 

pre katastrálne územie obce Petrova Ves tento

 

Š T A T Ú T     O B C E    PETROVA VES

 

 

Prvá hlava

Úvodné ustanovenia

§ 1

 

1/ Štatút obce Petrova Ves upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce,  práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

 

2/ Štatút obce Petrova Ves je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

 

1/ Obec Petrova Ves (ďalej len obec) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na území trvalý pobyt.  Územie obce tvorí jeho katastrálne územie. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi1.

 

2/ Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jeho obyvateľov.

 

3/ Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

 

4/ Obec má právo na svoje obecné symboly, ktorými sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, obecné insígnie a znelka obce.

 

5/ Ukladať obci povinnosti alebo obmedzenia možno pri výkone samosprávy len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.2.

 

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1/  Obyvateľom obce je osoba, ktorá je v ňom prihlásená na trvalý pobyt.

 

2/ Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a plnením svojich povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

 

3/ Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

4/ Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jeho území nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo ten, kto je v ňom prihlásený na prechodný pobyt,  alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolené a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

 

5/ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

 

§ 4

Samospráva obce Petrova Ves

1/ Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

 

2/ Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obci.

 

3/ Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a/ orgánov obce

b/ miestnym referendom

c/ zhromaždením obyvateľov obce.

 

4/ Obec je povinná v záujme rozvoja obce spolupracovať s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci, s občianskymi združeniami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

 

5/ Na plnenie úloh samosprávy obce vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať Ústave SR, ústavným zákonom, zákonom a medzinárodným zmluvám, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať Ústave SR, ústavným zákonom, medzinárodným zmluvám, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, zákonom, nariadeniam vlády, všeobecne záväzným predpisom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

 

Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút obce a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi.

 

6/ Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

Druhá hlava

Majetok  obce

§ 5

1/ Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

 

2/ Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

 

3/ Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej  hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

 

4/ Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

 

5/ Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

 

6/ Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

 

7/ Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu 6 (ďalej len "správca"). Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

 

8/ Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a Zásadami hospodárenia s majetkom obce.

 

9/ Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu. Obec môže uzavrieť zmluvu o výkone správy svojho majetku s obchodnou spoločnosťou alebo s inou právnickou osobou. Zmluva o výkone správy obsahuje najmä účel využitia majetku, čas trvania výkonu správy a práva a povinnosti zmluvných strán; obec nie je oprávnená dať súhlas tejto právnickej osobe na zriadenie záložného práva k majetku obce ani na jeho iné zaťaženie.

 

10/ Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon. 4

 

§ 6

 

1/ Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

 

2/ Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.4

 

§ 7

 

Za používanie majetku obce možno vyberať miestne dane v  súlade s platnou právnou úpravou7 .

 

§ 8

 

1/ Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Petrova Ves“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

2/ Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

-  majetok obce,

-  nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,

-  postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým

osobám,

-  správu majetku obce,

-  hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

-  kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom, ktoré úkony

organizácií zriadených obcou podliehajú schváleniu orgánom obce.

Tretia hlava

§ 9

Financovanie a rozpočet obce

Čl. 1

Rozpočet obce

 

1/ Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy .

 

2/ Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

 

3/ Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území,  vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, z nariadení obce,  ako aj zo zmlúv.

 

4/ Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených obcou podľa osobitného predpisu a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Na hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií sa vzťahuje osobitný predpis.

 

5/ V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v zmysle platných právnych predpisov.

 

 

Čl. 2

Príjmy rozpočtu obce

 

1/ Príjmy rozpočtu obce sú :

a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu,

b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce z činnosti obce a  jej rozpočtových organizácií,

c) výnosy z finančných prostriedkov obce,

d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,

e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,

f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,

g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v  súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný

rozpočtový rok  a dotácie zo štátnych fondov,

h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,

i)  účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,

j)  prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,

k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

 

2/ Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj :

a) prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,

b) zisk z podnikateľskej činnosti,

c) návratné zdroje financovania,

d) združené prostriedky.

 

3/ Za vlastné príjmy rozpočtu sa považujú príjmy rozpočtu obce podľa ods. 1, písm. a) až   f).

Za vlastné príjmy sa považujú aj príjmy podľa ods. 1 písm. k), ak tak ustanoví osobitný predpis. O použití vlastných príjmov rozpočtu obce rozhoduje obec samostatne. To neplatí pri dare, ak darca určí účel, na ktorý sa majú darované prostriedky použiť.

Príjmy rozpočtu obce podľa ods. 1, písm. g) až j) tohto článku môže obec použiť len v súlade s účelom, na ktorý sa prostriedky poskytli.

 

 

 

 

Čl. 3

Výdavky z rozpočtu obce

1/ Z rozpočtu obce sa uhrádzajú

a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,

b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou,

c)  výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných   predpisov,

d)  výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných  osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,

e)  záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z

pôsobnosti obce,  vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,

f)  výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,

g)  úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,

h)  výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestom a výdavky na úhradu výnosov z nich,

i)  iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

 

2/ Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme v prospech rozvoja obce.

 

3/ Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na úhradu týchto nákladov vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy prostriedky štátneho rozpočtu obec zúčtuje v prospech svojho rozpočtu.

 

4/ Právnickej osobe neuvedenej v ods. 2 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených VZN obce platné v čase poskytovania dotácií, na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov na podporu podnikania a zamestnanosti.

 

5/ Ak obec spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí v zmysle zákona o obecnom zriadení alebo zakladá právnickú osobu podľa osobitného predpisu alebo nadobúda majetkové účasti na podnikaní právnickej osoby založenej podľa osobitného predpisu, môže použiť rozpočtové prostriedky na úhradu členského príspevku, na založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu alebo na nadobudnutie majetkových účastí na podnikanie takej právnickej osoby.

 

6/ V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa ods. 2 až 4 tohto článku rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

 

Čl. 4

Rozpočtový proces

 

1/ Rozpočet obce sa vnútorne člení na

a) bežné príjmy a bežné výdavky ( ďalej len „bežný rozpočet“ ),

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky ( ďalej len „kapitálový rozpočet ),

c) finančné operácie.

 

2/ Bežnými príjmami rozpočtu obce sú príjmy podľa čl. 2 ods. 1 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie, s výnimkou príjmov, ktoré sú podľa rozpočtovej klasifikácie kapitálovými príjmami.

 

3/ Vecné vymedzenie bežných výdavkov  a kapitálových výdavkov je dané rozpočtovou klasifikáciou.

 

5/ Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia.

 

6/ Rozpočet obce podľa odseku 2 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet obce sa povinne zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový,  ak sa  vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššie ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

 

Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami  finančných prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.

 

7/ Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami, ktoré nie sú rozpočtované alebo kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.

 

8/ Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu možno použiť príjmy kapitálového rozpočtu, ak sa vrátia do termínu ich použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka.

 

9/ Pred schválením rozpočtu je rozpočet obce zverejnený najmenej  15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

 

10/ Rozpočet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

11/ Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami. Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené.

 

12/ Zmeny rozpočtu schvaľuje orgán obce, ktorým je obecné zastupiteľstvo, ak osobitný predpis neustanovuje inak, s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

 

13/ Obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

 

14/ Obec je povinná zostavovať viacročný rozpočet, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení ako sa zostavuje rozpočet obce podľa čl. 4 tohto predpisu, t.j. ako rozpočet na príslušný rozpočtový rok.

 

 

Čl. 5

Záverečný účet a ostatné osobitosti finančného hospodárenia

 

1/ Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce, ktorý obsahuje:

a) údaje o plnení rozpočtu  v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,

b) bilanciu aktív a pasív,

c) prehľad o stave a vývoji dlhu,

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,

e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

 

3/ Pri prerokúvaní záverečného účtu obecné zastupiteľstvo rozhodne o použití prebytku rozpočtu, ktorý môže byť použitý na tvorbu peňažných fondov.

 

4/ Obec je povinná vytvárať rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu.

 

5/ Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.

 

6/ Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon a zásady finančného hospodárenia obce.

 

 

 

 

Čl. 6

Pravidlá rozpočtového hospodárenia

 

1/ Obec môže použiť návratné zdroje financovania. Návratné zdroje financovania môžu byť použité len na úhradu kapitálových výdavkov. Prijatie návratných zdrojov financovania schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

2/ Obec pri používaní návratných zdrojov financovania je povinná dodržiavať pravidlá definované osobitným predpisom. 6

 

3/ Dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.

 

 

Štvrtá hlava

Orgány obce

§ 10

Základné ustanovenia

1/ Orgánmi obce sú:

a/ obecné zastupiteľstvo

b/ starosta

 

2/ Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa osobitných predpisov 10 svoje orgány, ktorými sú:

a) komisie obecného zastupiteľstva

b) obecný hasičský zbor

 

3/ Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je volený na šesť rokov.

 

4/ Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

 

§ 11

Obecné zastupiteľstvo

1/ Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

 

2/ Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi má počet poslancov určený pred voľbami na celé volebné obdobie v zmysle § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

 

3/ Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

 

 

 

§ 12

Úlohy obecného zastupiteľstva

1/ Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

2/  Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce,  schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie  s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať  záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu  uzavretú podľa § 20 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,

c/   schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých  oblastí života obce,

d/   rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných  predpisov7,

e/   určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f/  vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja  obce a zvolávať  zhromaždenia občanov,

g/  uznášať sa na nariadeniach obce,

h/  schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom  združení ,

i/  určovať plat starostu11 a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu,

j/  voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi

k/ schvaľovať Štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l/  zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu obce vymenúvať a odvolávať ich vedúcich

(riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať

majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m/  schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj  zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n/ zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o/  udeľovať  čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p/  schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku

r/  stanovovať obecný erb, vlajku obce, pečať obce, obecné insígnie a znelku obce.

 

3/ Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodnutie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce,  pokiaľ to nie je zákonom zakázané.

 

4/ Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva,  spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy,  stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi.

 

§ 13

Starosta obce

 

1/ Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce  je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný predpis.13 Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

2/ Starosta obce je  štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca  obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 

3/ Starosta najmä:

a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,

b/ vykonáva obecnú správu,

c/ zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu, Poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní

a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

e/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené

obecnému zastupiteľstvu,

f/ uschováva vlajku obce a pečať obce a používa obecné insígnie,

g/  podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva. Ak sa domnieva, že prijaté uznesenie odporuje zákonu alebo

je pre obec zjavne nevýhodné,  starosta môže pozastaviť výkon uznesenia OZ tak, že ho nepodpíše  v stanovenej  lehote.

 

5/ Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený,  môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia,  uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia nemôže starosta pozastaviť.

 

6/ Starosta sa môže mandátu starostu kedykoľvek vzdať. Vzdanie sa mandátu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemôže vziať späť.

 

 

 

§ 14

Hlasovanie o odvolaní starostu

1/ Obecné zastupiteľstvo

a/     vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak:

1.  o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov

2. starosta hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne

predpisy,

 

b/ môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť  alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako

6 mesiacov.

 

2/ O návrhu podľa ods. 1 písm. a/ druhého bodu rozhoduje zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

 

§ 15

1/ V zmysle ustanovení § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   obec  môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do    6.638,- € ak:

a/ poruší nariadenie obce,

b/ neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej  nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí

verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

c/ nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť určenú starostom  poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc počas odstraňovania následkov

živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

 

2/ Pokuta je príjmom obce.

 

3/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa  obec dozvedela o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do troch rokov od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas, trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15

 

§ 16

Zástupca starostu

1/ Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

 

2/ Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

 

3/ Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 12 ods. 2, zák. č. 369/1990 Z. z. v znení zmien a doplnkov,  ak ho nezvolá starosta.

4/ Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

a/ zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva,

b/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu.

 

5/ Organizuje práce na príprave rozpočtu obce.

 

6/ V súčinnosti so starostom pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

7/ Navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností.

8/ Zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská   predkladá obecnému zastupiteľstvu a starostovi.

 

9/ Plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva.

 

10/ Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu.  Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 

11/ Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa ods. 13 patrí plat podľa osobitného zákona.11

 

§ 17

Hlavný kontrolór obce

1/ Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí.

 

2/ Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca  obecného zastupiteľstva

b) starostu

c) člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou

d) iného zamestnanca obce

e) podľa osobitného zákona.17

 

3/ Hlavný kontrolór najmä:

a) vykonáva kontrolu:

-      nakladania a hospodárenia  s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý  bol

obci zverený

-      účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

-      hospodárenia s finančnými zdrojmi obce

-      príjmov a výdavkov rozpočtu obce

-      hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce

-      čerpania rozpočtu,  jeho zmien a záverečného účtu

-      správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce, účelovo poskytnutých  dotácií

 

b) preveruje:

-      ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založilo, plnia  svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce

a zároveň  navrhuje opatrenia na nápravu

-      tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

-      opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,

-      možnosti poskytovania úveru alebo brania pôžičky

 

c) vypracúva odborné stanoviská:

-      k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

 

d) predkladá:

-      obecnému zastupiteľstvu najmenej raz štvrťročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti

 

e) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia  s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, fondov EÚ.

 

4/ Pri vykonávaní činnosti uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia  hlavný kontrolór úzko  spolupracuje s obecným úradom.

 

5/ Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona  o sťažnostiach16. Prešetruje sťažnosti.

 

6/ Hlavný kontrolór  je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných  dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov  týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

 

7/ Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva  s hlasom  poradným.

 

8/ Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

 

 

 

 

§ 18

Komisie obecného zastupiteľstva

1/ Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

 

2/ Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov na danú oblasť.

 

3/ Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie (ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva) a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie, ktorým je spravidla pracovník príslušného odborného útvaru obecného úradu a členov.

 

Predseda komisie:

-      riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,

spoločne  s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,

-      zostavuje plán činnosti,

-      organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného

zastupiteľstva,

-      zastupuje komisiu navonok.

 

Tajomník komisie:

-      spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh činnosti komisie,

-      zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

-      vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

-      plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

 

4/ Obec Petrova Ves má zriadené tieto stále komisie:

a)   Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu

b)   Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

a)   Komisia verejného poriadku

d)   Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie

 

5/ V prípade potreby a vhodnosti zriadi obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

 

6/ Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené  najmä:

a) vypracúvajú stanoviská k materiálom, o ktorých rozhodujú obecné orgány,

k najdôležitejším otázkam života obce a k investičným zámerom dôležitým pre obec,

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších  otázok a problémov života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú

povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne s majetkom prenechaným obci

na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp.

pripomienky obyvateľov obce.

 

7/ Komisie sa schádzajú podľa potreby.

 

8/ Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

 

 

 

§ 19

Obecný úrad

1/ Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu,  zloženým z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

 

2/ Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace  s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí obce vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní a v konaní

o priestupkoch,

d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia  starostu,

e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,

f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

 

3/ Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta.

 

4/ Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich  vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Petrovej Vsi, ktorý  schvaľuje  starosta.

 

 

§ 20

Obecný hasičský zbor

1/ Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi  zriaďuje pre potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach obecný hasičský zbor (ďalej len hasičský zbor).

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru tiež určuje počet členov, jeho organizáciu, objem mzdových prostriedkov  a materiálno-technické vybavenie hasičského zboru.

 

Odbornú prípravu členov hasičského zboru zabezpečuje obec.

 

2/ Na čele hasičského zboru je veliteľ, ktorého po schválení Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

 

3/ Členom hasičského zboru môže byť len osoba vo veku od 18 do 60 rokov, zdravotne spôsobilá18 a spôsobilá na právne úkony.

 

4/ Veliteľ hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.

 

5/ Hasičský zbor je zložený z osôb, ktorí vykonávajú činnosť v tejto jednotke požiarnej ochrany dobrovoľne a sú spravidla členmi Dobrovoľného hasičského zboru.

 

6/ Hasičský zbor:

-          plní úlohy pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade

zdolávania požiarov mimo územia obce,

-      vykonáva technické zásahy pri ohrozovaní života a zdravia,

-      poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku  živelných  pohrôm a mimoriadnych udalosti,

-     podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských  zborov, protipožiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,

-    podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,

-    podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol, podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej ochrany,

-    plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.

 

Piata hlava

§ 21

Hlasovanie obyvateľov obce

(miestne referendum)

1/ Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce  vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

 

2/ Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o:

a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu  podľa § 14 ods.1 písm. a/ , b/ tohto Štatútu obce.

 

3/ Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce  aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

 

4/ Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

 

5/ Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

 

 

 

 

Šiesta hlava

§ 22

Zhromaždenia obyvateľov obce

 

1/ Na prerokovanie záležitostí verejného záujmu môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti.

 

2/ Obecné zastupiteľstvo zvolá  zhromaždenie obyvateľov obce, prípadne jeho časti vždy:

-          ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,

-          ak o to požiada najmenej ¼ poslancov obecného zastupiteľstva.

 

3/ Podmienky organizovania a uskutočňovania zhromaždenia, ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

 

4/ Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Petrovej Vsi, oznámením uverejneným v Petrovoveskom spravodaji  a opakovaným vyhlásením v obecnom rozhlase, na internetovej stránke obce.

O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

 

Siedma hlava

Poslanci obecného zastupiteľstva

§ 23

Úvodné ustanovenie

1/ Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby je určený osobitnými predpismi.

 

2/ Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli  hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Funkciu vykonávajú v súlade s Ústavou SR, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 24

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1/ Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zložením sľubu.

 

2/ Funkčné obdobie poslancov začína uverejnením výsledkov volieb a končí zložením   sľubu novozvolených poslancov.

 

 

§ 25

Práva a povinnosti poslancov

1/ Poslanec je oprávnený najmä:

a)predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy,  podnety, pripomienky a námety,

b)  dotazovať sa  starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce,

c)  požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce informácie a vysvetlenia vo veciach

týkajúcich sa ich činností,

d)  požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa

dôsledkov  ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný

kontrolór obce,

f/ požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

2/ Poslanec je povinný najmä:

a)  zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c/ dodržiavať Štatút obce Petrova Ves a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva  v Petrovej Vsi  a Zásady odmeňovania poslancov.

 

3/ Poslanec sa môže svojho mandátu kedykoľvek vzdať. Vzdanie sa mandátu musí urobiť poslanec ústne do zápisnice alebo písomne,

pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 

4/ Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce,

výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

 

5/ Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

 

§ 26

Náhrady poslancov

1/ Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu  podľa Zásad odmeňovania poslancov. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov,

ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov, platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

 

2/ Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch, vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.

Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami.

Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k obci, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

.

Osma hlava

Spolupráca obce

§ 27

Úvodné ustanovenia

1/ Obec môže spolupracovať s ostatnými mestami, obcami a inými právnymi subjektmi.

 

2/ Spolupráca obce môže mať podobu:

a) vnútroštátnej spolupráce,

b) medzinárodnej spolupráce.

 

§ 28

Vnútroštátna spolupráca

 

1/ Obec môže spolupracovať s inými mestami a obcami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti,

na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

 

2/ Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý alebo neurčitý čas.

Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú podobu, inak je neplatná.

 

3/ Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva Petrovej Vsi a zastupiteľstva obce,

ktorá je účastníkom zmluvy.

 

§ 29

Združenie obcí

1/ Obec spolu s inými mestami a obcami môže zriaďovať združenie obcí.

 

2/ Združenie obcí je právnická osoba.

 

3/ Združenie obcí nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie registrujúcim orgánom.

 

4/ Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie

(predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd),

miestna doprava, oblasť školstva, kultúry,  miestny cestovný ruch a pod.

 

5/ Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov

Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi a zastupiteľstva obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

§ 30

Medzinárodná spolupráca

1/ Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov

vykonávajúcimi miestne  funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo  územných orgánov.

 

2/ Ak je nevyhnutné zriadiť dohodou osobitný orgán, ten môže mať len súkromnoprávnu povahu.

 

3/ Obec zašle rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení Obvodného úradu v sídle kraja, ktorý vedie ich evidenciu.

 

Deviata hlava

Vzťahy so štátom, inými orgánmi územnej

samosprávy, s právnickými a fyzickými osobami, s

politickými stranami, hnutiami a občianskymi

združeniami

§ 31

1/ Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach

fyzických a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

 

2/ Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s príslušným Obvodným úradom,

územne špecializovanými úradmi štátnej správy, ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom, políciou, a pod./ s orgánmi vyšších územných celkov,

právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami a výskumnými ústavmi.

 

3/ Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce

s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

 

Desiata hlava

Symboly obce

§ 32

Úvodné ustanovenia

Obecné symboly sú:

a) erb obce Petrova Ves,

b) vlajka obce Petrova Ves,

c) pečať obce Petrova Ves,

d) insígnie obce Petrova Ves.

 

§ 33

Erb obce Petrova Ves

1/ Erb obce Petrova Ves tvorí v modrom štíte vpravo umiestnený strieborný strapec hrozna, vedľa neho  strieborný vinohradnícky nožík.

 

2/ Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Petrova Ves a originál vyobrazenia je  uložený na Obecnom úrade v Petrovej Vsi.

 

3/ Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu obce. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

 

4/ Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty,

okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť musí obsahovať:

-      úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

-      obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu.

 

5/ Erb obce sa používa:

a) na pečatidle obce,

b) na insígniách starostu,

c) na listinách o udelení Čestného občianstva obce Petrova Ves, Ceny obce

Petrova Ves,  Ceny starostu obce Petrova Ves,

d)  na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Petrovej Vsi, v zasadacej miestnosti  obecného zastupiteľstva a v úradnej miestnosti starostu obce,

e/ na označenie katastrálneho územia obce,

f/ v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

g/ na preukazoch poslancov obce, ako aj pracovníkov obce,

h/ na rovnošatách príslušníkov obecného hasičského zboru,

i/ na označení vozidiel obce a obecného hasičského zboru,

j/ na listinách obce obsahujúcich nariadenie obce, uznesenia obce alebo rozhodnutia starostu, alebo na listinách osvedčujúcich dôležité skutočnosti,

na korešpondencii obce a v záhlaví obecných novín.

 

6/ Erb obce sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom.

 

7/ Za dôstojné a správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

 

8/ Každý je povinný odstrániť alebo strpieť na výzvu odstránenie nedôstojné, neoprávnené alebo nesprávne použité vyobrazenie erbu.

 

 

 

§ 35

Vlajka obce Petrova Ves

 

1/ Vlajka obce Petrova Ves pozostáva z troch pruhov nerovnakej šírky vo farbách modrej (2/5),  bielej (1/5), modrej (2/5)

a ukončená je tromi cípmi, teda dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

2/ Obec označuje vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu.

 

3/ Vlajku obce Petrova Ves používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, štátneho,

príp. medzinárodného charakteru vyvesením na budovách, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň   určí spôsob a trvanie výzdoby.

 

4/ Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

 

5/ Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a vlajka obce spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba,

pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.19

 

6/ Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

Vztyčovanie a snímanie vlajky obce uskutočňujú členovia obecného hasičského zboru v uniformách, prípadne iné starostom poverené osoby.

 

7/ Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržané nasledovné pravidlá:

a)      vlajka sa nesmie používať poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice

b)      na vlajke nesmie byť žiaden text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica,  smútočný závoj a pod.

 

8/ Vlajka obce sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom.

 

9/ Za dôstojné a správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 

§ 35

Pečať obce Petrova Ves

1/ Pečať obce Petrova Ves je okrúhla. V jej strede je zobrazený erb obce Petrova Ves a po obvode je kruhopis  “OBEC PETROVA VES“.

 

2/ Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, ako udelenie štátneho občianstva, pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

 

3/ Pečať obce  PETROVA VES  uschováva starosta obce.

 

§ 36

Insígnie obce Petrova Ves

1/ Insígnie obce Petrova Ves predstavuje kovová starostovská reťaz s vyobrazením erbu obce Petrova Ves.

 

2/ Insígnie obce používa starosta alebo jeho zástupca alebo starostom poverený poslanec pri slávnostných príležitostiach v obci.

 

3/ Insígnie obce uschováva starosta.

 

Jedenásta hlava

Čestné občianstvo, ceny a odmeny obce

§ 37

Úvodné ustanovenia

1/ Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznesenia, ceny a ocenenia:

a) Čestné občianstvo obce Petrova Ves,

b) Cenu obce Petrova Ves,

c) Cenu starostu obce Petrova Ves,

d) odmeny.

 

2/ Nakoľko ide o verejné ocenenia, ktorých poctení držitelia sa zapisujú do Kroniky obce Petrova Ves, je potrebné, aby navrhovatelia

podrobne popísali činnosť osoby, alebo organizácie, ktorej ocenenie navrhujú.

 

3/ Evidencia udelených cien sa vedie v Kronike obce Petrova Ves, ktorá obsahuje mená a osobné údaje ocenených po ich predchádzajúcom súhlase,

identifikačné údaje právnickej osoby, dátum udelenia cien ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým fyzickým, právnickým osobám udelené.

 

4/ Podrobnosti o postupe odovzdania čestného občianstva obce určuje samostatné všeobecne záväzné nariadenie.

 

§ 38

Čestné občianstvo obce Petrova Ves

1/ Čestné občianstvo obce ako najvyššie osobné vyznamenanie udeľuje obecné zastupiteľstvo osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom

zaslúžili o rozvoj  a zveľaďovanie obce, ochranu a jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie

vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Čestné občianstvo obce sa udeľuje len fyzickým osobám. Ocenenie možno udeliť aj občanovi iných miest a obcí

Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo obce Petrova Ves nezakladá inštitút štátneho občianstva.

V odôvodnených prípadoch možno ocenenie udeliť fyzickej osobe i po jeho smrti – in memoriam. V takom prípade bude cena odovzdaná

rodinným príslušníkom pocteného. Čestné občianstvo je možné udeliť fyzickej osobe len jedenkrát.

 

2/ Návrhy na udelenie Čestného občianstva obce Petrova Ves môžu predkladať do podateľne Obce Petrova Ves písomne: starosta, poslanec alebo

skupina poslancov.

 

3/ Návrhy na udelenie čestného občianstva predkladá na rokovanie OZ starosta po ich posúdení výberovou komisiou,

ktorá je zložená z predsedov komisií OZ Petrova Ves.

 

4/ O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo, spravidla na návrh starostu,  3/5 väčšinou  prítomných poslancov.

 

5/ O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom,

že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

 

6/ Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Petrova Ves.

 

§ 39

Cena obce Petrova Ves

1/ Cena obce Petrova Ves sa udeľuje fyzickej, právnickej osobe alebo kolektívu za:

-    vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej,  publicistickej a verejne – prospešnej činnosti,

-    činnosti osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj  obce a jeho propagáciu doma i v zahraničí,

-    činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

 

2/ Návrhy na udelenie ceny môžu písomne  predkladať do podateľne Obce Petrova Ves: starosta,  poslanci, alebo občania obce.

 

3/ Návrhy na udelenie ceny obce  predkladá na rokovanie OZ starosta po ich posúdení výberovou komisiou, ktorá je zložená z predsedov komisií OZ Petrova Ves.

 

4/ Cenu obce Petrova Ves tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena schválená OZ. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení,

v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta fyzickej osoby alebo identifikačné údaje právnickej osoby, dátum udelenia,

pečiatka obce a podpis starostu obce.

 

5/ Cenu obce Petrova Ves slávnostne odovzdáva starosta obce.

 

6/ Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi aj po jeho smrti in memoriam. V takomto prípade bude cena odovzdaná rodinným príslušníkom pocteného.

 

7/  O udelení  ceny sa urobí  záznam do Kroniky obce Petrova Ves.

 

 

 

 

§ 40

Cena starostu obce Petrova Ves

1/ Cenu starostu obce udeľuje starosta obce fyzickej, právnickej osobe alebo kolektívu za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

 

2/ Návrhy na udelenie ceny môžu písomne  predkladať do podateľne Obce Petrova Ves: starosta,  poslanci, alebo občania   obce.

 

3/ Cenu starostu obce tvorí finančný dar v hodnote, ktorú schváli obecné  zastupiteľstvo.

 

§ 41

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným

obyvateľom obce, príp. iným fyzickým a právnickým osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

 

Dvanásta hlava

Kronika obce a obecné noviny

§ 42

Kronika obce Petrova Ves

1/ Kronika obce Petrova Ves sa vedie v štátnom jazyku.20

2/ Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce.

Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

 

3/ Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta a určuje jeho odmenu.

 

§ 43

Obecné noviny

1/ Obec vydáva obecné noviny, ktorých hlavnou úlohou je prinášať obyvateľom obce informácie o činnosti orgánov samosprávy obce a 

výkone verejnej správy na území obce. Obecné noviny ďalej informujú o kultúrnom, spoločenskom, politickom, záujmovom a športovom živote v obci.

 

2/ Redakčnú úpravu a rozhodovanie o uverejnení príspevkov vykonáva Redakčná rada obecných novín, ktorej členov volí a odvoláva

obecné zastupiteľstvo. O všetkých ostatných záležitostiach obecných novín rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

3/ Na čele redakčnej rady stojí šéfredaktor, ktorého z radov členov redakčnej rady volí obecné zastupiteľstvo na dobu neurčitú.

Obecné zastupiteľstvo môže zodpovedného redaktora kedykoľvek odvolať.

 

4/  Redakčná rada spolupracuje s organizáciami aj jednotlivými obyvateľmi obce.

 

5/ Obecné noviny vychádzajú ako občasník.

 

Trinásta hlava

Riešenie mimoriadnych situácií

§ 44

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1/ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou

podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

 

2/ Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva mimoriadnej udalosti miestneho významu.

V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred živelnými pohromami.

 

3/ Obec v čase mimoriadnej udalosti zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva,

podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

 

4/ Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárie prostredníctvom obecného hasičského zboru

v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

5/ Formu, rozsah, spôsob a organizáciu pomoci určí starosta obce.

§ 45

Povinnosti právnických a fyzických osôb pri mimoriadnych situáciách

1/ Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní

následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

2/ Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov.

Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

Štrnásta hlava

Spoločné, záverečné a zrušujúce ustanovenia

§ 46

1/ Štatút obce Petrova Ves je základnou právnou normou obce Petrova Ves.

Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto štatútom.

 

2/ Štatút obce Petrova Ves, ako aj jeho zmeny a doplnky, schvaľuje obecné zastupiteľstvo  3/5 väčšinou prítomných poslancov.

 

3/ Štatút obce Petrova Ves bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Petrovej Vsi dňa  24.08.2010.

 

4/ Štatút obce Petrova Ves  nadobúda účinnosť dňom 01. 10. 2010.

 

5/ Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší platnosť Štatútu obce Petrova Ves  zo dňa 25. 1.1995 v znení zmien a doplnkov.

 

 

V Petrovej Vsi   dňa  24.08.2010

 

 

 

Miroslav Pochylý

starosta obce

 

 

 

 

Poznámky pod čiarou:

1. § 2 a § 2a  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

2. Čl. 67 ods. 2  Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.

3. Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.

4.  Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  majetkom obcí v znení neskorších predpisov

5. Zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady v znení  neskorších predpisov

6.  Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

7. Zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

8. Zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

9. Zák. č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov

10. Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

11. Zák.č.253/81994 Z.z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov

obcí  a  primátorov miest  v znení neskorších predpisov

12.  Zák. č. 552/2003 Z.z.   o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

13.  Zák. č. 346/1990 Zb.o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov

14.  § 13 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

15.  Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

16.  Zák. č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

17. Napr. § 10 zák. č. 39/1993 Z. z. o NKÚ, § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov

18. Smernica z 15. mája 1970 č. z – 7709/1970 – B/1 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu (registrované v čiastke 24/1970 Zb.)

19. § 8 zák. č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zmien a doplnkov

20. Zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre