Get Adobe Flash player

Materská škola

Užívateľské hodnotenie: / 18
SlabéDobré 

 

 

 

Motto  MŠ: „ Nech je každý deň rozžiarený radosťou a úsmevom detí“.

               

Riaditeľka

Alena Kučerová

Učitelia

Iveta Čulenová, Mgr. Jana Vallová,Bc. Eva Pišojová

Vedúca jedálne

Jana Hatalová

Kuchárka

Andrea Ondrášová, Viera Chňupková

Školníčka

Mária Jančíková

Upratovačka + pomocná sila v kuchyni

Katarína Janovicová

Adresa:

Materská škola Petrova Ves 293

908 44

Telefón: +421 34 6620 168

E-mailalenakucerova@mail.t-com.sk

 

 

Materská škola bola založená v roku 1953. Nachádzala sa v jednej miestnosti v starej škole, kde sa deti učili, spali, hrali aj stravovali. Od roku 1956 bola pre deti zriadená vývarovňa. V roku 1958 bola na budove vykonaná generálna rekonštrukcia. Bola vybudovaná jedáleň, pri nej kuchyňa s príslušenstvom a miestnosť na obliekanie, prezúvanie a umývanie, ako aj učebňa. V roku 1967 navštevovalo MŠ okolo 30 detí. V roku 1983 bola odovzdaná do užívania nová 50 miestna materská škola, vybudovaná v akcii “Z”. Deti, ktoré navštevujú MŠ, sú zaradené do dvoch tried podľa veku.
Od roku 1988 sa tu stravujú deti zo základnej školy, ktoré sa dovtedy stravovali v miestnej družstevnej reštaurácii.

 

Výchova a vzdelávanie v MŠ

Materská škola napĺňa túžbu detí po kontakte s rovesníkmi v interakcii s učiteľkami. Výchovné spoločenstvo pri vytvorení priaznivej sociálno-emocionálnej klímy výrazným spôsobom podporuje rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností každého dieťaťa (utváranie elementárnych základov emocionálnej gramotnosti, prosociálneho a environmentálneho cítenia a správania, návykov k zdravému spôsobu života, schopnosti sociálnej komunikácie, tvorbu medziľudských vzťahov). Optimálne rozvíja senzomotorickú, kognitívnu, sociálno-citovú úroveň stránku dieťaťa.                                                                           

Výchovu a vzdelávanie realizujeme v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý máme rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe „Pestrofarebná dúha” s dôrazom na rozvíjanie komunikačných, matematických, digitálnych, sociálnych a personálnych, občianskych, pracovných kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky. Názov školského vzdelávacieho programu má svoju symboliku. V našej MŠ chceme deťom ponúknuť pestrú, príťažlivú paletu rôznych aktivít smerujúcich k celostnému rozvoju osobnosti detí.                                                                                                                                 

Každý deň v materskej škole sa usilujeme programovať tak, aby bol pre deti pestrofarebnou dúhou, vyznačujúcou sa radosťou, zážitkami, užitočnými poznatkami a pozitívnym prežívaním. Teplé tóny farby dúhy majú stimulovať pozitívnu energiu a prispievať k vytvoreniu priaznivej sociálno-emocionálnej atmosféry.                                                   Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu kontinuálnou pedagogickou činnosťou akcentujeme na rozvoj kvalít dieťaťa v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.

Aktivity v MŠ

Prostredie MŠ je účelovo, esteticky vybavené, harmonické, útulné, dynamické, umožňujúce celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Na realizáciu pohybovo-relaxačných aktivít máme zriadenú telocvičňu, ktorá deťom poskytuje deťom neobmedzený a bezpečný  pohyb. V triedach sú štruktúrované centrá aktivít, ktoré stimulujú tvorivosť, samostatnosť, objavovanie, experimentovanie a praktickú zručnosť detí. Ich vybavenosť je na výbornej úrovni.                                                                                                                                            

Prostredie spĺňa parametre funkčnosti, bezpečnosti, variabilnosti, dostupnosti, farebnosti, estetiky a hygienickej nezávadnosti. Edukačný proces zefektívňuje aj modernizácia prostredia a učebných pomôcok. Škola je vybavená modernými učebnými pomôckami, hračkami, didaktickou a informačno-komunikačnou technikou. Na základe informovaného súhlasu zákonných zástupcov deťom ponúkame možnosť ďalšieho rozvoja v nasledovných krúžkoch: počítačový „Počítač hrou“, hudobný „Škola hudby“ a jazykový „Poď sa s nami hrať".                                                                                                                                                      

Krúžková činnosť je podložená plánmi činnosti, aby ich náplň bola cieľavedomá, zmysluplná v súlade s vekovými osobitosťami detí.

Stručné zameranie krúžkov:

„Počítač hrou“

- oboznámiť deti so zložením, funkciou počítača a jeho prídavných zariadení

- viesť deti k dodržiavaniu základných pravidiel psychohygieny pri  práci s počítačom

 

- rozvíjať kognitívne funkcie (slovno-logické myslenie, pamäť)

- prostredníctvom edukačných programov skvalitňovať, rozširovať a individuálne si overovať

nadobudnuté poznatky detí

- podnecovať tvorivosť, sústredenosť, samostatnosť, zodpovednosť

- na elementárnej úrovni zvládnuť prácu s počítačom

„Škola hudby“

- hravou formou prebúdzať a rozvíjať hudobné cítenie detí, rytmickú a sluchovú predstavivosť, hudobnú pamäť a tvorivosť, hlasové schopnosti

- získavať základné hudobné poznatky vrátane hudobného písma

„Poď sa s nami hrať“

- hravou formou pestovať lásku k cudziemu jazyku

- rozvíjať schopnosť detí počúvať a zapamätať si cudziu reč ako materinskú

- podporovať jazykovú zdatnosť detí

- využiť obdobie predškolského veku, v ktorom sú priaznivé predpoklady pre osvojovanie cudzieho jazyka

 

Dosiahnuť vyšší efekt v rozvíjaní kompetenčného profilu detí  sa usilujeme aj organizovaním, účasťou a vystúpeniami na nasledovných tematických aktivitách:

- slávnostné otvorenie školského roka

- jesenná vernisáž

- šarkaniáda

- týždeň zdravej výživy a životosprávy

- kúzelnícko-divadelné predstavenia

- mikulášska tradícia

- vianočné tvorivé dielne

- vianočná besiedka

- „Jasličková pobožnosť“

-  slávnostný zápis do ZŠ

-  detský maškarný ples

-  fašiangové zvyky a tradície

-  jarná tvorivá dielňa

-  okresné prehliadky detskej tvorivosti

-  plavecký výcvik

-  oslava dňa Zeme

-  kultúrne vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek

-  týždeň zdravia a športovej aktivity

-  týždeň detských hier a radostí

-  športový deň na ihrisku TJ

-  športové dopoludnie v Zlatníckej doline „Indiánsky deň”

-  rozlúčka s predškolákmi

-  výlet rodičia, deti, a zamestnanci MŠ

 

 

Chceme kráčať s dobou v záujme transformácie našej MŠ na modernú školu.                                                                                                                                              

Zmyslom tvorivo-humanistickej koncepcie našej školy nie sú nadnesené ciele, ale tešíme sa  z každého pokroku detí.

 

Pohľad  do dúhového  okienka  MŠ.

 Nový školský rok sme odštartovali 5. septembra 2011 dômyselnou

choreografiou pod názvom „Zobuďme Šípkovú Ruženku“. Deťom blízka rozprávková  bytosť v podaní p. uč. Mgr. Janky Vallovej priniesla povzbudivé slovo, uvoľnenie, tanec, úsmev, farebné veterníky a najmä magickú auru detského rozprávkového sveta. V prvých, nesmelých krokoch nás prišiel podporiť aj p. starosta Miroslav Pochylý, rodičia, starí rodičia a súrodenci detí.

 

Pôvaby jesene.

Tvorivo sme využili plody z jesennej prírody, z ktorých  deti pod vedením učiteliek zmajstrovali jesenné obrázky  a dekorácie. Tematická výstavka  vdýchla  priestorom školy jesenný pôvab.

 

Koncert Viktora Guľvaša

Dňa 20. 10. 2011 našu školu navštívil hudobník Mgr. Viktor Guľvaš s hudobno-zábavným programom „Pesnička je liekom proti nude, s pesničkou Vám vždy veselo bude“. Nakoľko deti poznajú repertoár V. Guľvaša, aktívne podporovali jeho spev a tak vznikla príjemná, radostná atmosféra oživená pohybovým prejavom detí a hudobníka.

 

Skvalitňovanie materiálno-technických  podmienok školy.

P. starostovi  Miroslavovi Pochylému sa podarilo vďaka environmentálnemu projektu zabezpečiť finančné prostriedky na revitalizáciu kúrenia v MŠ.

Riešené bolo aj vlhnutie obvodových múrov na budove školy.

Obidva rekonštrukčné zásahy boli riešené bez obmedzenia prevádzky v MŠ, v pružnom režime  a v tejto fáze možno konštatovať, že aj s pozitívnym výsledkom.