Get Adobe Flash player
Pozrite si záverečný účet obce za rok 2019 v sekcii Obecné informácie. V sekcii Predaj obecného majetku – Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II je zverejnený zámer predaja pozemkov v lokalite IBV Peklo II, spôsob predkladania žiadosti o kúpu pozemku, formulár žiadosti o kúpu pozemkov a návrh kúpnej zmluvy.

Územný plán obce

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

/ ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PETROVA VES – NÁVRH

upravený na základe pripomienok, námietok a požiadaviek účastníkov prerokovania

(doplnený/ upravený text)

/ Návrhové obdobie:

do r. 2020

/ Dátum spracovania:

september 2009

/ Obstarávateľ dokumentácie:

Obec Petrova Ves

/ Poverený obstarávaním dokumentácie:

Dipl.Ing. Stanislav Lasica

odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD obce Petrova Ves, reg. č. 197

/ Spracovateľ dokumentácie:

E C O P L Á N

www.ecocity.szm.sk/upn

tel. 0905 109 138

* územné plánovanie, urbanistické štúdie

* posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA)

* programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja

* projekty zveľadenia a regenerácie sídiel

/ Hlavný riešiteľ:

Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.

autorizovaný architekt SKA, reg. č. 1524 AA

/ Riešiteľský kolektív, odborná spolupráca:

Urbanizmus a celková koncepcia: Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.

Demografia: Ing. Daniel K rajčík

Technická infraštruktúra: Ing. Juliana K ovaľková (vodné hospodárstvo), Martin Brezovský

(energetika), Ing. Magdaléna M arušiaková (telekomunikácie)

Doprava: Ing. Vladimír M arušiak

Environmentálne aspekty: Mgr. Zuzana K outná (krajinná ekológia), Jaroslav Coplák, PhD.

(urbánna ekológia), Ing. Marta Copláková (poľnohospodárstvo)

 

 

CELÉ ZNENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU SI MOŽETE STIAHNUŤ V SEKCII DOWNLOAD

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre