Get Adobe Flash player
POZRITE SI: vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a zámer predaja obecného majetku v príslušných záložkách.

Najnovšie hlásenia

Užívateľské hodnotenie: / 30
SlabéDobré 

24. 06. 2019

Ak nie ste spokojní so svojou zdravotnou poisťovňou, alebo chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu, zdravotná poisťovňa Dôvera Vám ponúka možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu v utorok 25. 06. 2019 o 10.00 hod pred Obecným úradom v Petrovej Vsi. Zdravotná poisťovňa Dôvera ponúka okrem základného poistenia aj množstvo výhod:

- 100 € na ošetrenie u zubára

- 200 € na doplatky za lieky pre rodiny s deťmi

- zľavy do kúpeľov

- príspevky na vakcíny proti HPV, hepatitíde, chrípke, kliešťovej encefalitíde.

Stačí si zo sebou zobrať občiansky preukaz.


Vedúca Poštového úradu v Petrovej Vsi oznamuje, že v utorok 25. 06. 2019 bude pošta po celý deň ZATVOTENÁ. Poštová doručovateľka bude noviny predávať v čase od 7.00 hod do 8.00 hod.


Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od pondelka 24. 06. 2019 budú prebiehať v obci odpočty vodomerov. Občania, ktorí sa nebudú zdržovať doma, nech stav svojich vodomerov vystavia na viditeľné miesto.


Západoslovenská distribučná, a.s . oznamuje, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme budú v pondelok 24. 06. 2019 v čase od 9.00 hod do 14.00 hod bez dodávky elektriny rodinné domy na ulici Kaniža, Nová ulica, bytové domy, rodinné domy od križovatky smerom na Gbely, vrchný koniec od obecného úradu smerom na Holíč, spodný koniec od kultúrneho domu smerom na Holíč. Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám Západoslovenská sistribučná, a. s. ospravedlňuje.


Oznamujeme, že sa vyberajú dane a poplatky na rok 2019.Žiadame rodičov detí na IBV, aby poučili svoje deti o nebezpečenstve, ktoré im hrozí pri hraní sa u transformačnej stanice vysokého napätia v lokalite IBV Peklo a upozornili ich na zákaz vyliezania na stožiar trafostanice.


Žiadame občanov, aby stavebný materiál nevyvážali k oploteniu RD pri panelovej ceste, smerom na Letničie a na iné verejné priestranstvá. Takýto odpad je potrebné odviesť na skládku odpadov.


Žiadame rodičov, aby kontrolovali svoje deti, nakoľko ničia oplotenie farskej záhrady pri nákupnom stredisku COOP Jednota.


Upozorňujeme občanov, že používanie zábavnej pyrotechniky je upravené v zákone č. 58/2014 Z. z. Apelujeme na verejnosť a na rodičov, aby ich deti nepoužívali zábavnú pyrotechniku v čase, keď to zákon nedovoľuje (okrem 31. 12. - 01. 01). Každý rodič zodpovedá za správanie sa svojich detí. Používanie zábavnej pyrotechniky v nesúlade s týmto zákonom je správny delikt. Zároveň takéto konanie zhoršuje zdravotné problémy chorým ľuďom, spôsobuje traumu malým ďeťom, seniorom, domácim a voľne žijúcim zvieratám a tiež zhoršuje kvalitu životného prostredia. Dodržiavaním zásad občianskeho spolunažívania a dôslednejšou kontrolou voľnočasových činností svojich detí prispejeme k lepšej kvalite života v našej obci.


Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali so svojimi vozidlami na obecných cestách najmä na ulici Kaniža, na Novej ulici, ale i na ostatných uliciach, nakoľko v prípade ďalšieho sneženia nebude môcť obec na predmetných uliciach zabezpečiť zimnú údržbu.


Oznamujeme občanom, že priestranstvo určené na zvoz orezaných konárov nie je určené na zvoz pokosenej trávy a lístia. Pokosenú trávu a lístie je potrebné zhodnotiť kompostovaním vo svojej záhrade. V prípade, že nie je možné trávu a lístie kompostovať je možnosť dohodnúť si jej odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Vážení občania, v našom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených do tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú umiestnené v predajni COOP Jednota a na obecnom úrade. Odovzdaním použítých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.


Vážení občania, nakoľko sa v poslednom čase vyskytlo viacero prípadov, kedy sa psy voľne pohybovali po našej obci a ohrozovali svoje okolie, upozorňujeme ich majiteľov na povinnosť dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie obce o chove, vodení a držaní psov na územní obce Petrova Ves. Na základe tohto nariadenia je zakázaný voľný pohyb psov po našej obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa viesť psa na vôdzke a zabezpečiť aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie.

Za porušovanie povinností podľa tohto nariadenia a zákona č.282/2002 z. Z. je obec oprávnená ukladať pokutu až do výšky 166 ,- €.


Obvodný lekár v Uníne, MUDr. Marián Landl oznamuje, že až do odvolania nebude na ambulanciách v Uníne utorky a štvrtky ordinovať.


Vážení občania, i v našej obci sa vyskytol prípad, keď neznáma osoba telefonicky na pevnú linku kontaktovala občianku s tým, že niekto z rodinných príslušníkov (syn, dcéra, vnuk) spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej si poranil jazyk a preto nemôže hovoriť a za účelom zaplatenia škody, resp. ošetrenia inej osoby potrebuje určitú finančnú čiastku. Uvedenú finančnú čiastku žiada zaslať na účet. Neznáma osoba sa snaží celú situáciu časovo súriť a tým vyvíjať na občana psychický tlak. V prípade, že budete takouto osobou kontaktovaní, na uvedené telefonáty nijako nereagujte, v žiadnom prípade nezasielajte peniaze na účet, nikomu ich ani osobne neodovzdávajte, taktiež nevpúšťajte cudzie osoby do svojho domu alebo bytu. Overte si u príbuzných, či sa naozaj niečo nestalo a následne kontaktujte políciu na linke 158.


Upozorňujeme občanov, že je zákaz sypania odpadu za cintorín. Na odpad z cintorína sú určené kontajnery umiestnené pri vstupe na cintorín.


Základným pravidlom, ktoré by mali dodržiavať všetci majitelia psov je zabezpečiť si psov aby sa voľne nepohybovali po obci. Pri pohybe majiteľa so psom na verejných priestranstvách obce je povinnosťou majiteľa psa zbieranie jeho exkrementov. Túto povinnosť nám ukladá zákon. Psí exkrement je možné vhodiť do popolnice určenej na bežný komunálny odpad. Nedovoľme, aby tuhé výkaly psov znečisťovali blízke okolie bytových a rodinných domov, zvýšime tým kvalitu života v našej obci.


Žiadame občanov aby do kanalizácie nesplachovali veci, ktoré tam nepatria. Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní. Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba v zmysle zákona o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad kompostovaním. Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu.


Žiadame občanov, ak budú mať nadrozmerný odpad zo skla, ktorý nebude možné vhodiť do kontajnera na to určeného aby takýto odpad odovzdali na zbernom mieste obecného úradu, prípadne dohodli si jeho odvoz pracovníkmi obce na tel. č. 034/6620 141.


Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, aby na parkovanie využívali dvore svojich rodinných domov, prípadne vjazdy k nim. Je zakázané parkovať na chodníkoch a travnatých plochách verejného priestranstva!

Zároveň žiadame vlastníkov pozemkov, aby orezali konáre stromov zasahujúce do chodníkov a miestnych komunikácií, aby sa zabezpečil bezpečný chod chodcov.
·Â Â Â Â Â Â  Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní.  Zvyšky jedál, šupky a odrezky zo zeleniny a ovocia treba  v zmysle zákone o odpadoch zhodnocovať ako bioodpad  kompostovaním.  Kuchynské oleje, treba odovzdať na zbernom mieste obecného úradu. 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre